Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP

Dąbrowa, dnia 15 listopada  2017r.

GP.6733.22.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.22.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na działkach nr: 86/5, 86/7, 86/8 i 86/13, AM-2, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Skarbiszów polegającej na budowie kablowej linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetlenia alejek parkowych i terenu rekreacyjnego.

Wpłynęły postanowienia:

  • od Starosty Opolskiego nr GN.6124.536.2017.KS z dnia 18.10.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 23.10.2017r.),
  • z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr ZDP.DT.7334-1-65/2017 z  dnia 25.10.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 30.10.2017r.),
  • od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr O.OP.Z-3.4351.9.26.2017.ds  z dnia 03.11.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 08.11.2017r.),
  • od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5151.93.2017.MO z dnia 10.11.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 15.11.2017r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta