Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2021

XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXII/289/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXXII/288/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXII/287/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
PDFUchwała Nr XXXII/286/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic
PDFUchwała Nr XXXII/285/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka
PDFUchwała Nr XXXII/284/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2024


XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXI/283/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
PDFUchwała Nr XXXI/282/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXXI/281/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXI/280/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
PDFUchwała Nr XXXI/279/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
PDFUchwała Nr XXXI/278/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022
PDFUchwała Nr XXXI/277/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
PDFUchwała Nr XXXI/276/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów
PDFUchwała Nr XXXI/275/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska
PDFUchwała Nr XXXI/274/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka
PDFUchwała Nr XXXI/273/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice
PDFUchwała Nr XXXI/272/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2020 rok
PDFUchwała Nr XXXI/271/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2020 rok
PDFUchwała Nr XXXI/270/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2020 rok
PDFUchwała Nr XXXI/269//21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
PDFUchwała Nr XXXI/268/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2020 rok
PDFUchwała Nr XXXI/267/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2020


XXX Sesja Rady Gminy z dnia 27 maja 2021 r.

PDFUchwała Nr XXX/266/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXX/265/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXX/264/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXX/262/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”
PDFUchwała Nr XXX/261/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ciepielowice


XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXIX/260/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXIX/259/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 24.02.2021 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
PDFUchwała Nr XXIX/258/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku przy ul. Odrzańskiej 2 poprzez likwidację oddziału zamiejscowego zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1
PDFUchwała Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic


XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVIII/256/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXVIII/255/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVIII/254/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVIII/252/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVIII/251/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026
PDFUchwała Nr XXVIII/250/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała N XXVIII/249/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2021


XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVII/248/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVII/247/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
PDFUchwała Nr XXVII/246/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVII/245/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność osoby fizycznej
PDFUchwała Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025


XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVI/242/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVI/241/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina
PDFUchwała Nr XXVI/240/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVI/239/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.12.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa dotyczącej trudności z komunikacją w załatwianiu spraw
PDFUchwała Nr XXVI/238/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1
PDFUchwała Nr XXVI/237/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822)
PDFUchwała Nr XXVI/236/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3278)
PDFUchwała Nr XXVI/235/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025
PDFUchwała Nr XXVI/234/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVI/233/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025
PDFUchwała Nr XXVI/232/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021
PDFUchwała Nr XXVI/231/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021