Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
UCHWAŁA Nr VI/57/03
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:


 

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Dąbrowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IX/61/99 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 23, poz. 85; zm: w 2001 r. Nr 84, poz. 685) oraz 
Uchwała Nr IV/19/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/ dr inż. Piotr Wieczorek

 

Załącznik do Uchwały Nr VI/57/03 Rady    

Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r.

 

 

STATUT GMINY DĄBROWA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Statut  określa:

 • ustrój Gminy Dąbrowa,
 • zasady   tworzenia,  łączenia, podziału   i  znoszenia  jednostek  pomocniczych
 • Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
 • organizację    oraz    tryb    pracy   Rady   Gminy    Dąbrowa,   komisji   stałych i doraźnych   Rady  Gminy   Dąbrowa,
 • zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
 • zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Dąbrowa,
 • zasady:  dostępu   i   korzystania   przez   obywateli   z  dokumentów  Rady,  jej Komisji i Wójta Gminy,
 • wykaz  stanowisk,   na  których   zatrudnia   się  pracowników  na   podstawie mianowania.

 

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 • Gminie – należy przez to rozumieć Gminę  Dąbrowa,
 • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dąbrowa,
 • Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Dąbrowa,
 • Komisji Rewizyjnej  –  należy  przez  to  rozumieć  Komisję  Rewizyjną  Rady Gminy Dąbrowa,
 • Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dąbrowa,
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Dąbrowa,
 • Ustawie – należy rozumieć ustawę o samorządzie gminnym.

 

Rozdział II. Gmina

§ 3

Gmina Dąbrowa jest jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim obszarze.

§ 4

Gmina położona jest w powiecie opolskim, w województwie opolskim
i obejmuje obszar 130 km2.

§ 5

Wójt  prowadzi rejestry:

1) jednostek pomocniczych gminy,

2) gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6

1. Herbem Gminy jest wizerunek przedstawiający złączone połowy: żółtego krzyża i zielonego liścia dębu z dwoma żółtymi kłosami żyta u dołu, na niebieskim tle z napisem: „DĄBROWA”. Wzór herbu określa załącznik nr 1 do Statutu.

2. Zasady używania herbu określa Rada w odrębnej uchwale.

 

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość  Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 8

1. O utworzeniu,  połączeniu,  podziale  lub  zniesieniu  jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem  utworzenia,  połączenia,  podziału  lub  zniesienia  jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej wymaga przeprowadzenia konsultacji,

3) projekt  granic  jednostki  pomocniczej  sporządza  Wójt  w   uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Uchwała, o  jakiej  mowa  w ust. 1 powinna określać w szczególności:

1) nazwę jednostki pomocniczej,

2) obszar,

3) granice.

§ 9

1. Jednostkom pomocniczym może być w drodze uchwały Rady przyznane prawo zarządu wydzielonej części mienia komunalnego, znajdującego się na ich terytorium.

Uchwałę winien poprzedzić wniosek o przekazanie części mienia, wyrażony w formie uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Czynności dokonywane samodzielnie przez jednostki pomocnicze nie mogą przekraczać granic zwykłego zarządu.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

4. Dochodami jednostek pomocniczych są:

1) udziały w budżecie gminy,

2) przychody własne z najmu lokali , organizowanych imprez,

3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

5. Uprawnienia jakie przysługują jednostkom pomocniczym do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, określa Rada w odrębnej uchwale.

 

§ 10

1. Rada Gminy może powierzyć organom jednostek pomocniczych rozpatrywanie i rozstrzyganie niektórych spraw gminy odnoszących się do terytorium tych jednostek, z wyjątkiem zadań przypisanych do wyłącznej właściwości Rady.

2. Przekazywanie spraw wynikających z ust. 1 następuje w formie uchwały Rady, na pisemny wniosek organów jednostek pomocniczych albo Komisji Rady lub Wójta za zgodą zebrania wiejskiego.

3. Koordynację, współdziałanie jednostek pomocniczych z organami gminy spoczywa w imieniu Rady, na Przewodniczącym Rady.

4. Wójt   udziela   pomocy   organom   jednostek   pomocniczych w wykonywaniu ich zadań i w tym celu zapewnia im niezbędne warunki organizacyjne, techniczne i lokalowe.

 

§ 11

 Rada  zarządza wybory sołtysów i członków rad sołeckich.

 

§ 12

 Sołtys może zabierać głos na sesjach i składać wnioski.

 

 

Rozdział IV. Organizacja oraz tryb pracy Rady i Komisji stałych i doraźnych Rady

 

§ 13

W skład Rady wchodzi 15 radnych.

 

§ 14

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15

Rada nowej kadencji na pierwszej sesji dokonuje wyboru Przewodniczącego i dwóch  Wiceprzewodniczących.

Kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących zgłaszają radni podając uzasadnienie.

 

§ 16

Do zadań Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwego Wiceprzewodniczącego należy wyłącznie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady, a w szczególności:

 • zwoływanie sesji Rady i przewodniczenie jej obradom,
 • przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
 • podpisywanie uchwał Rady oraz protokołu z sesji,
 • czuwanie  nad   zapewnieniem   warunków   niezbędnych  do  wykonywania 
 • przez radnych ich mandatu.

 

§ 17

Obsługę Rady i jej organów prowadzi zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady pracownik Urzędu.

 

§ 18

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.

 

§ 19

1. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie terminu i miejsca obrad,

2) ustalenie porządku obrad,

3) zapewnienie   dostarczenia   radnym   materiałów, w   tym  projektów  uchwał,
    dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

2 O terminie, miejscu i ustalonym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 20

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

§ 21

Wójt obowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy technicznej
i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji Rady.

§ 22

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 23

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na  wniosek  Przewodniczącego  obrad  bądź  radnego, Rada  może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na brak możliwości wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów oraz innych nieprzewidzianych przeszkód, uniemożliwiających Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra­wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§ 24

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 25

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. Rada na wniosek Przewodniczącego może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 26

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu formuły: „Otwieram ... sesję Rady Gminy Dąbrowa”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad oraz stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 27

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

3) sprawozdanie z  działalności  Wójta  w  okresie  międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

4) rozpatrzenie projektów uchwał

5) interpelacje  radnych, w tym  składanie nowych interpelacji i odpowiedzi na
    interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach lub w okresie międzysesyjnym,

6) zapytania radnych,

7) wolne wnioski i informacje.

 

§ 28

1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 27 pkt 3 składa Wójt.

2. Sprawozdania   komisji   Rady   składają   ich   przewodniczący  lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

§ 29

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 30

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

 

§ 31

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 32

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 • stwierdzenia  quorum,
 • zmiany porządku obrad,
 • ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 • zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
 • zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
 • zarządzenia przerwy,
 • odesłania projektu uchwały do komisji,
 • przeliczenia głosów,
 • przestrzegania regulaminu obrad.

2.Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 33

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zarządza głosowanie.

 

§ 34

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam …. sesję Rady Gminy Dąbrowa”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 35

1. Rada jest związana uchwałą od chwili wejścia w jej życie.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 36

1. Protokół z sesji winien odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg  głosowania  z  wyszczególnieniem  liczby  głosów:  „za”,  „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 37

1. Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

§ 38

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości,  przyjęte przez Radę uchwały, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu
4 dni od dnia zakończenia sesji.

 

§ 39

1. Interpelacje są kierowane do Wójta.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminy o zasadniczym charakterze.

3. Interpelację można złożyć na sesji poprzez jej odczytanie i przekazanie na ręce przewodniczącego obrad lub w okresie międzysesyjnym na ręce Przewodniczącego Rady za pośrednictwem sekretariatu urzędu.

4. Interpelacja     powinna   zawierać   krótkie   przedstawienie   stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

5. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację Wójtowi.

6. Odpowiedź  na  interpelację  jest  udzielana  w  formie  pisemnej, w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

7. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt.

8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

9. Przewodniczący Rady składa informację  o treści złożonych interpelacji i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady.

 

§ 40

1. Zapytania składa się do Wójta w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są ustnie w trakcie sesji.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej. Paragraf 39 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 41

Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisje Rady oraz  Wójt.

 

§ 42

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 43

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

5. Głosowanie  imienne  przeprowadza  się  w  sprawach   określonych w ustawie i dokonywane jest  w trybie i na zasadach przyjętych przez Radę.

 

§ 44

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą  kart ostemplowanych pieczęcią Rady a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

4. Umieszczone w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie karty z oddanymi głosami i protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 45

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 46

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków)
o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności
za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa
w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 47

1. Składy osobowe, przedmiot działania Komisji stałych  i doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Przewodniczących Komisji stałych i doraźnych wybiera Rada  spośród członków Komisji. Zastępcę przewodniczącego wybiera Komisja.

3. Uchwała o powołaniu Komisji doraźnej, oprócz składu osobowego powinna zawierać cel, tryb i zasady działania, a także postanowienie o jej rozwiązaniu.

4. Rada może powoływać i odwoływać członków Komisji w każdym czasie.

 

§ 48

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie w terminie do końca grudnia każdego roku na rok następny.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 49

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje Przewodniczący Rady.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

 

§ 50

Pracami komisji kieruje przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego.

 

§ 51

1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń Komisji stałych  i doraźnych  stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 52

1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.

 

§ 53

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

 

§ 54

 Wyjaśnień na posiedzeniach Komisji Rady udziela Wójt.

 

§ 55

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji albo po ustaniu przyczyn winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 56

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego
o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 57

 Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

 

Rozdział V. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

§ 58

1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego  oraz jednego członka.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród członków Komisji.

3. Zastępcę  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  wybiera  Komisja.

 

§ 59

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji, zwołuje posiedzenia, ustala porządek obrad, zaprasza gości oraz prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

 

§ 60

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka komisji decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

§ 61

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

§ 62

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne  w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 

§ 63

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące kontrole:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego  podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolo- 
    wanego podmiotu,

3) sprawdzające  –  podejmowane  dla  ustalenia,   czy   wyniki   poprzedniej
    kontroli zostały uwzględnione w działalności danego podmiotu.

 

§ 64

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole  w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem.

 

§ 65

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów z § 61 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód można dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia kontrolowanych.

 

§ 66

1. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady wskazującego kontrolowany podmiot oraz zakres kontroli.

 

- 14 -

2. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 1 oraz dowody tożsamości.

 

§ 67

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, przywołując na tę okoliczność dowody.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 68

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów
i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu oraz udzielać wyjaśnień.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

 

§ 69

Czynności kontrolne winny być  wykonywane w dniach  oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

§ 70

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli
    wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego
    podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte
    w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę
    o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje
co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

§ 71

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 72

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 73

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, - które
w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

§ 74

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy
w terminie do końca grudnia każdego roku na rok następny.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeń,

2) terminy i wykaz podmiotów, które zostaną poddane kontroli,

3) zakres kontroli.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji  Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po
zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 75

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do końca marca  każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4) ocenę  wykonania  budżetu  Gminy  za  rok  ubiegły  oraz  wniosek  w sprawie
    absolutorium.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

§ 76

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad otrzymują członkowie komisji i kierownik jednostki kontrolowanej na piśmie na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenia nie objęte planem pracy mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady,

2) nie mniej niż 4 radnych.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na posiedzenie osoby w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się  protokół, który podpisują  wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.

 

§ 77

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 78

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

 

§ 79

Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

 

§ 80

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane Komisje, współdziałać
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o wskazanie osoby mającej kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą do zespołu kontrolnego.

4. Do członków  uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

 

 

Rozdział VI. Zasady działania klubów radnych

 

§ 81

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 82

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie   klubu   musi   zostać   niezwłocznie   zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 83

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 84

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.

 

§ 85

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 86

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący  klubów  są obowiązani  do  niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 87

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze
w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 88

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział VII. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji, Wójta oraz Urzędu.

 

§ 89

Obywatelom udostępnia się wszystkie dokumenty, za wyjątkiem tych, których jawność wyłączają ustawy.

 

§ 90

Protokoły z sesji Rady i posiedzeń Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 

§ 91

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się na stanowisku zajmującym się  obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. 

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są na stanowiskach pracy Urzędu, za wiedzą Wójta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne
w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

 

§ 92

1. Realizacja uprawnień określonych w § 90 i 91 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

2. Odpłatność za kopiowanie udostępnianych dokumentów ustala Wójt.

 

Rozdział VIII. Pracownicy samorządowi

 

§ 93

W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:

 • Kierownik Referatu Organizacyjnego,
 • Stanowisko pracy do spraw Gospodarki Przestrzennej,
 • Stanowisko pracy do spraw Inwestycji Gminnych,
 • Stanowisko pracy do spraw Księgowości Podatkowej,
 • Stanowisko pracy do spraw Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
 • Stanowisko pracy do spraw Gospodarki Mieniem Gminnym.

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 

§ 94

 

Wójt Gminy czuwa nad przestrzeganiem stosowania  Statutu.

 

Przewodniczący Rady

/-/ dr inż. Piotr Wieczorek

Herb Gminy Dąbrowa - Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Dąbrowa