Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/124/12

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Dabrowa uchwala, co następuje:

 

 

§1. W Statucie Gminy Dąbrowa, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2003 r., Nr 34, poz. 784, wprowadza się „ Rozdział VIII. Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków” o następującej treści:

 

Rozdział VIII     Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

§93.  1.Rada rozpatruje i załatwia skargi  zgodnie z postanowieniami art. 229 pkt 3  Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do określonych w tych przepisach osób, w drodze uchwały.

2.Rada rozpatruje i załatwia wnioski zgodnie z postanowieniami  art. 242§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze uchwały.

 

§93a. Skargi i wnioski wpływające do Rady, bądź Przewodniczącego Rady, przyjmowane przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczących, są rejestrowane rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Urząd Gminy. Dotyczy to także  skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu.

 

§93b. Skargi i wnioski anonimowe, nie są rozpatrywane.

 

§93c.1. Przewodniczący Rady :

  1. przeprowadza kwalifikację  wpływających do Rady pism, wyróżniając
  2. z nich skargi i wnioski,
  3. przekazuje sprawę właściwemu organowi albo Komisji Rewizyjnej Rady sprawę, celem rozpatrzenia,
  4. czuwa nad terminowością rozpatrzenia sprawy, w tym zawiadamia
  5. o każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w trybie określonym w art. 36 – 38 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. informuje Radę na najbliższej sesji o skargach i wnioskach, które wpłynęły od ostatniej sesji,
  7. wprowadza  do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzenia skargi lub wniosku, po otrzymaniu projektu odpowiedzi Komisji Rewizyjnej,
  8. przygotowuje i podpisuje zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy.

2. Przewodniczący Rady ściśle współdziała z Wójtem w zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków.

 

§93d.1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do :

  1. wszechstronnego wyjaśnienia przekazanej do rozpatrzenia sprawy,
  2. przygotowania projektu odpowiedzi, które powinno zawierać propozycje dotyczące podjęcia działań naprawczych.

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej, Wójt oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy zobowiązani są do przedkładania  dokumentów, bądź składania wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego wynikającego z treści skargi lub wniosku, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 7. dni od daty otrzymania pisma.

3. Komisja Rewizyjna może posiłkować się opiniami i ekspertyzami, których wykonanie następuje za zgodą Przewodniczącego Rady, a koszty wykonanych opinii i ekspertyz pokrywa się z budżetu Gminy, na podstawie umów zawartych przez Wójta.

4. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego w sposób ustalony w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

§93e. Za załatwione odmownie uważa się skargi i wnioski, które w wyniku rozpatrzenia uznano za bezzasadne.

 

§93f. Przy załatwianiu skarg i wniosków należy kierować się ograniczeniami jawności wynikającymi z obowiązujących przepisów.

 

§93g. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek