Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik do zarządzenia nr  SEK.0050.29.2015 roku  Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa

regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro

 

REGULAMIN DLA ZAMÓWIEŃ DO  kwoty 30 TYS. EURO

§ 1. Wszystkie zamówienia  do kwoty 30 tys. euro, zwane dalej Zamówieniami, powinny być realizowane przy zastosowaniu art. 44 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2. 1. Realizacja Zamówienia poprzedza sporządzenie przez urzędnika Urzędu Gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy, zgodnie z wykonywanymi zadaniami służbowymi, dokumentu pt. Nabór dla zamówienia do kwoty 30 tys. euro, zwanego  dalej Naborem, który zawiera:

 1. szczegółowo opisany przedmiot Zamówienia
 2. zasady wyboru oferty,
 3. termin realizacji Zamówienia,
 4. miejsce i termin składania ofert,
 5. formę opublikowaniu wyników wyboru oferty,
 6. formularz ofertowy,
 7. warunki umowne.

2. Dokument  Nabór publikuje się w BIP na 7 dni przed  terminem składaniem ofert, w zakładce Nabór ofert dla zamówień do kwoty 30 tys. euro.

3. Wójt z własnej inicjatywy, może wydać osobom wymienionym w § 2 ust. 1, polecenie sporządzenie dokumentu Naboru,  dla  Zamówień wyłączonych w  § 4.

§ 3.  Osoba wymieniona w § 2 ust.1:

 1. przedkłada do podpisu Wójtowi dokument Nabór, wraz z określeniem wartości szacunkowej oraz z zaakceptowaną przez Skarbnika Gminy wartością zabezpieczoną na ten cel w budżecie gminy,
 2. proponuje Wójtowi wybór najkorzystniejszej oferty, przy zachowaniu bezstronności, obiektywizmu oraz staranności, 
 3. przekazuje do upublicznienia w BIP  informację o dokonanym wyborze oferty,
 4. sporządza i przedkłada do podpisu Wójtowi umowę opracowaną  na podstawie warunków umownych określonych w Naborze,
 5. prowadzi bieżący nadzór nad realizacją Zamówienia,
 6. odbiera przedmiot Zamówienia,
 7. sprawdza pod względem poprawności wystawioną fakturę za wykonanie Zamówienia.

§ 4. Nie mają zastosowania zasady określone w § 2 i w § 3  niniejszego  regulaminu dla Zamówień:

 1. które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę  z przyczyn wynikających z odrębnych przepisów;
 2. dotyczących działalności twórczej lub artystycznej; 
 3. w sytuacjach, których nie można było z góry przewidzieć;
 4. w celu usunięcia awarii lub z innych nieprzewidzianych i nagłych przyczyn; 
 5. do kwoty 14 tys. euro wartości szacunkowej, liczonej zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

  Wójt

  /-/ Marek Leja

PDFZarządzenie nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro (707,54KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu zamówień do 30 tys Euro (105,00KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.138.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro (120,06KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.155.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro (103,11KB)