Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dąbrowa, dnia 23 czerwca 2016 r.

GP.6733.22.2016.AO

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. decyzji nr 21/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Ø 90-110 PE o długości do 856 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 50-160 PE o długości do 936 m na częściach działek nr 152, 534/236, 341/159, 329/163, 328/163, 295/149, 533/236 z k.m. 4 w obrębie Wrzoski.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. WÓJTA

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta