Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-06-24

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji Nr 23/16 do sprawy GP.6733.21.2016.WJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 140/5 i 153  z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50 - Ø 90 o długości ok. 60 m wraz z przydomową przepompownią ścieków.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w ww. urzędzie z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. WÓJTA

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta