Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/2016

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 19 maja 2016 r.

Ad. 1

Otwarcia XVIII  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych,
w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 93,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1920.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolek        - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarska – Skarbnika Gminy
 4. Pana Rudolfa Szymainda    - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 31 marca 2016 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 31 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

O godzinie 1610 na salę obrad wszedł Radny Robert Rutowicz liczba radnych wynosiła 14 osób – od tego momentu wszystkie projekty uchwał podejmowane są w przez 14 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności GBP za 2015 rok.
 4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Gminie Dąbrowa.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz informacja o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2015.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa.
 8. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 rok.
 10. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 rok.
 11. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 rok.
 12. Przyjęcie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.
 13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice”.
 14. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 15.  Interpelacje radnych.
 16.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 17.  Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 31 marca 2016 r. do 19 maja 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy
w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 31 marca 2016 r. do 19 maja 2016 r. Sprawozdanie
z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie informacji z działalności GBP za 2015 rok.

Pani Jolanta Kubów Kierownik GBP w Dąbrowie szczegółowo omówiła informację z działalności GBP za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym
w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały informację z  działalności GBP za 2015 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że informacja z działalności GBP za 2015 rok została przyjęta jednogłośnie. Informacja z działalności GBP za 2015 rok -  w załączeniu nr 5.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Gminie Dąbrowa.

Pani Marzena Nowak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie szczegółowo omówiła informację z działalności GBP za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej oceny.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy dot. oceny.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym
w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Gminie Dąbrowa, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną ocenę.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem oceny głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok w Gminie Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok w Gminie Dąbrowa -  w załączeniu nr 6.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym
w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną sprawozdanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. zostało przyjęta jednogłośnie. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
- w załączeniu nr 7.

 

Ad. 6 - 7

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa – w załączeniu nr 8.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdanie finansowe oraz informację
o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek odczytał Uchwałę Nr 121/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r. – w załączeniu nr 9.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej i opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2015.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Alfred Biskup przedstawił  Protokół Nr 2/2016  z dnia 27 kwietnia 2016 r. z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz odczytał opinię nr 2/1/16 Komisji Rewizyjnej Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady Gminy na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa lub pozostałych przedstawionych materiałów?

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r. i poddał pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r. została przyjęta jednogłośnie - Uchwała Nr XVIII/120/16 w załączeniu nr 10.

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował, że zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Dodał, że wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa przez Komisję Rewizyjną i pozostałe Komisje Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup przedstawił Uchwałę Nr 2/1/16 Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2015.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek odczytał Uchwałę Nr 172/2016 z dnia 11 maja 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 r. – w załączeniu
nr 11.

Następnie ponownie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji lub ma jakieś uwagi do przedstawionych materiałów.

Wobec braku chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2015.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
z wykonania budżetu gminy za rok 2015 został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.8

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Zapytał czy w sprawie tych przedstawionych materiałów ktoś z radnych ma jakieś pytanie?

Wobec braku zgłoszenia pytań, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie projekt przedstawionej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/121/16 w załączeniu nr 12.

 

Ad.9

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2014 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym
w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 r.  została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/122/16 w załączeniu nr 13.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym
w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2014 r.  została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/123/16 w załączeniu nr 14.

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 rok – w załączeniu nr 15.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym
w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 rok, została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/124/16 w załączeniu nr 15.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Marek Snela Inspektor ds. GKMiOS w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa, została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/125/16 w załączeniu nr 16.

 

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice”. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Mariusz Konopa Radny Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice”.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Szafarska - dopowiedziała, iż wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy dlatego jesteśmy zobowiązani realizować tą uchwałę  a na ten cel zostaną zabezpieczone środki, postaramy się to zrobić na następnej sesji. Jest to wydatek rzędu 40 – 50 tyś. zł. Jest to procedura rozłożona w czasie, zostanie to ujęte z Wieloletniej Prognozie Finansowej co pozwoli na zatrudnienie urbanisty , który się zajmie tym tematem.

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice – zdaję sobie sprawę z tego jakie są koszty oraz czas, ale podjęcie uchwały w tej sprawie daje jakiś start, do rozpoczęcia całej procedury.

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów -  jeżeli inne miejscowości też nie mają takiego planu to może uruchomić całą tą procedurę uchwalenia zbiorowego planu.

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja -  nie ma możliwości uzgodnienia zbiorowego, bo nigdy się tego planu nie uchwali, mamy doświadczenie ze studium. Ja obawiam się że wnioski zgłaszane pod budownictwo mieszkaniowe będą się kończyły w Skarbiszowie
w jednym kierunku a kończyły w Karczowie w drugim kierunku, już nie mówiąc o trzeciej linii zabudowy, każdy kto ma jakąkolwiek działkę będzie chciał aby ta działka była z przeznaczeniem tylko na działki budowlane ewentualnie pod działalność. Chciałbym żeby takie plany robione były w centrali poza Urzędem, wiadomo, że robi to urbanistka ale mamy swoje doświadczenia, przy uchwalaniu studium i wiemy jak to wygląda.

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice – ja nie mówię, że temat jest łatwy, zawsze znajdzie się grupa ludzi, której coś nie będzie pasowało, ale wtedy rozstrzygamy to na Radzie, rozstrzygamy tak aby większość miała lepiej. Nie chodzi o pierwszą, drugą ani trzecią linie zabudowy. Chodzi o to żeby nie wychodziły takie sprawy jak budowa świniarni albo idziemy w hodowlę albo idziemy w działki. Takie plany takie kwestię ewentualnych konfliktów i sporów zabezpieczają.

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice”, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice”, została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/126/16 w załączeniu nr 17.

 

Ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r. Poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym
w dniu 12 maja 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r., jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r., został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XVIII/127/16 w załączeniu - nr 18.

Opinie Komisji – Załącznik nr 19

 

Ad. 15. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 31 marca 2016 r. ani też w okresie międzysesyjnym, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

 

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Piotr Wieczorek  poinformował, że:

 1. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 7 lipca 2016 r. o godzinie 1600 , natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku, również o godz. 16.00.
 2. Poinformował o piśmie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, które wpłynęło do Biura Rady w sprawie uchwały oprotestowującej przyczyny rezolucji inicjatywy poszerzenia granic miasta Opola, następne pismo to pismo Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego w tej samej sprawie. Wpłynęło również długo oczekiwane pismo Prezydenta Miasta Opola, który przedstawia opinię dwóch profesorów, dotyczącą w pierwszej sprawie warunków formalno – prawnych uchwały  podjętej przez Radę Miasta Opola, a w drugiej kompetencji organów Gmin czyli Rady Miasta. Kolejne pismo to pismo Rady Miasta w Prószkowie, w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji w sprawie wprowadzenia zasiłków wyrównawczych, należało by się zastanowić czy my jako Rada Gminy będziemy podejmować taki apel. Następne pismo to Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie apelu do Samorządów Gminnych w sprawie zmiany przepisów ustawy o  samorządzie gminnym regulujący postawy prawne do zmian granic gminnych. Nie może być tak że Rada Miasta podejmuje uchwały w naszej sprawie a my jako gminna nie możemy nic w tej sprawie zrobić. Wydaje mi się, że w tej sprawie powinniśmy podjąć uchwałę.

Radny Mariusz Konopa Ciepielowice poprosił o wsparcie w konkursie ,, Podwórko Nivea’’, dla wsi Ciepielowice, wystarczy zarejestrować się i codziennie oddawać głos.

Sołtys wsi Narok Marzena Odziomek zapytała o termin ogłoszenia konkursu ,,Moja Zagroda’’, do tej pory nie wiadomo kiedy rusza termin zgłoszeń.

Przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi poinformował , że w następnym wydaniu gazetki gminnej zostanie podany termin, został on ustalony na posiedzeniu Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi, które odbyło się
17 maja 2016 r.

Sołtys wsi Prądy Pan Andrzej Piotrowicz chciał zwrócić uwagę, na fakt że koszt wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi ,, Ciepielowice’’ jest dość spory i to w sytuacji gdy nie jesteśmy pewni swojej przyszłości.

Radny Mariusz Konopa - Ciepielowice odpowiedział, że myśląc w ten sposób możemy usiąść i zawiesić swoja działalność skoro niepewna jest nasza przyszłość. Te pieniądze nie zostaną wydane jednorazowo tak jak powiedziała Pani Skarbnik to będą przynajmniej dwa lata budżetowe, a gdzieś musimy zacząć.

Sołtys wsi Nowa Jamka Pan Andrzej Pochopień skoro już parę ruin udało się zlikwidować, chciałbym przypomnieć, że w  Nowej Jamce też jest taka ruina, czy może istnieje jakaś możliwość, że w zamian za umorzenie należności przez gminę właściciel będzie zobowiązany do wyburzenia istniejącej ruiny. Druga sprawa czy jest możliwa interwencja policji na remontowanym wiadukcie w Dąbrowie, jest tam teraz bardzo niebezpiecznie.

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów chciał poprzeć wypowiedź radnego Mariusza Konopy to jest nasz wspólny interes i powinniśmy się wspierać.

Sołtys wsi Prądy Andrzej Piotrowicz powiedział, że on nie jest przeciwny tworzeniu Planu zagospodarowania dla wsi Ciepielowice ale chciał tylko powiedzieć, że tak duże pieniądze można przeznaczyć na co innego bo do czasu utworzenia planu może się wiele wydarzyć czy to nie jest zbyt pochopna decyzja.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XVIII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Wieczorek

Protokołowała:

Katarzyna Dworczak

 

Lista załączników do protokołu :

Zał. Nr 1- Lista obecności radnych.

Zał. Nr 2 - Lista zaproszonych gości.

Zał. Nr 3 - Sprawozdanie ze działalności Wójta między sesjami.

Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 rok

Zał. Nr 5 - Informacji z działalności GBP za 2015 rok.

Zał. Nr 6 - Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Gminie Dąbrowa.

Zał. Nr 7 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Zał. Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz informacja o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2015.

Zał. Nr 9 - Uchwała Nr 121/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. RIO

Zał. Nr 10 - Uchwała Nr XVIII/120/1

Zał. Nr 11-  Uchwała Nr 172/2016 z dnia 11 maja 2016 r. RIO

Zał. Nr 12 - Uchwała Nr XVIII/121/16

Zał. Nr 13 - Uchwała Nr XVIII/122/16

Zał. Nr 14 - Uchwała Nr XVIII/123/16

Zał. Nr 15 - Uchwała Nr XVIII/124/16

Zał. Nr 16 - Uchwała Nr XVIII/125/16

Zał. Nr 17 - Uchwała Nr XVIII/126/16

Zał. Nr 18 - Uchwała Nr XVIII/127/16

Zał. Nr 19 – Opinia komisji