Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku

PDFUchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego (195,94KB)

PDFUchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa (102,24KB)

PDFUchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (212,98KB)

PDFUchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (276,06KB)

PDFUchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa (180,45KB)

PDFUchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (92,14KB)

PDFUchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (178,37KB)

PDFUchwała Nr XIX/133/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (261,43KB)

PDFUchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu ochrony dla rezerwatu przyrody "Prądy" (618,60KB)

PDFUchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy (92,60KB)

PDFUchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (178,67KB)

PDFUchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok (379,26KB)

PDFUchwała Nr XIX/138/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (403,63KB)

PDFUchwała Nr XIX/139/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina - Polska Nowa Wieś (1,39MB)