Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ

Dąbrowa, dnia 20 lipca 2016 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o postanowieniach w sprawie nr GP.6733.25.2016.WJ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Ø 90 o długości ok. 180 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 50 - Ø 63 o długości ok. 200 m wraz z ośmioma przydomowymi przepompowniami ścieków  na częściach działek nr 320/101, 320/102, 320/103, 320/104, 320/105, 320/106 z k.m. 1 w Karczowie (przed podziałem część działki nr 320/12 z k.m. 1 w Karczowie).

Wpłynęły postanowienie od:

- Starosty Opolskiego nr GN.6124.452.2016.KŚ z dnia 05.07.2016 r.,

- Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego nr EM-0211/3943/676/16 z dnia 04.07.2016 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja