Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-08-08

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

        Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji Nr 28/16 do sprawy GP.6733.25.2016.WJ
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr: 320/103, 320/104, 320/105, 320/106, 320/101 i 320/102 (przed podziałem jako część działki nr 320/12) z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na: 

budowie sieci wodociągowej Ø 90 o długości ok. 180 m,  oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  Ø 50 - Ø 63
o długości ok. 200 m wraz z ośmioma przydomowymi przepompowniami ścieków.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w ww. urzędzie z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Erwin Marsolek