Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/2016

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 7 lipca 2016 r.

Ad. 1

          Otwarcia XIX  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła
o godzinie 1900.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolek        - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską – Skarbnika Gminy
 4. Pana Rudolfa Szymainda    - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 19 maja 2016 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 14 radnych.

          Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 19 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

 

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
  i Rekreacji za 2015 rok.
 4. Przyjęcie apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa.
 6. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa.
 7. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.
 9. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
  i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 11. Zmiana Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.
 12. Zaopiniowanie projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,, Prądy’’.
 13. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 14. Zmiana uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.
 15. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 16. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 19. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Głos zabrał Wójt Gminy Marek Leja i zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa Wieś. Wniosek swój uzasadnił tym, iż po odbytych komisjach wpłynęła propozycja w sprawie  wystąpienie do Sejmiku Województwa Opolskiego
z wnioskiem o wyznaczenie krajobrazu chronionego Chróścina – Polska Nowa Wieś. Materiał, który był niezbędny do przygotowania tej uchwały opracowywał Pan dr Badora, zdążył to zrobić piątek, stąd nie mogliśmy na komisjach omówić i przegłosować tego projektu uchwały.

Wobec braku zgłoszenia innych wniosków, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek dotyczący zmiany
w porządku obrad.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że wniosek został przyjęte jednogłośnie.

Po przyjęciu wniosku, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zmieniony porządek obrad:

Nowy porządek obrad po wprowadzeniu dodatkowego punktu przedstawia się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
  i Rekreacji za 2015 rok.
 3. Przyjęcie apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa.
 5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa.
 6. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.
 8. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9.  Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
  i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 10.  Zmiana Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.
 11.  Zaopiniowanie projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,, Prądy’’.
 12.  Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 13.  Zmiana uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.
 14.  Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 15.  Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Wystąpienie do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa Wieś.
 17. Interpelacje radnych.
 18.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 19. Wolne wnioski i zapytania.

i poddał pod głosowanie.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad z uwzględnieniem wniosku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 19 maja 2016 r. do 7 lipca 2016 r.      

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

         Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

          Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 19 maja 2016 r. do 7 lipca 2016 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2015 rok. .

          Pan Zbigniew Janowski szczegółowo omówił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Dyskusja:

Pan Mariusz Konopa Radny Ciepielowic – zapytał czy te sprawozdanie jest podstawą do analizy funkcjonowania świetlic, kosztów utrzymania świetlic np. ogrzewania - jest to główny czynnik jako koszty utrzymania świetlic. Ktoś robiąc te analizy i wysnuwa dalsze wnioski  na finansowanie dalszych lat. Kolejną sprawą jest finansowanie opiekunów świetlic, świetlice funkcjonują tylko 10 miesięcy, okres wakacyjny jest okresem kiedy najbardziej te świetlice są potrzebne są zamknięte.

Ostatnią sprawą jest sprawa koła turystycznego , które się stworzyło – sprzeczne informacje pojawiły się w Ciepielowicach. Fajna inicjatywa ale przepływ informacji odnośnie wyjazdów, imprez dociera do zbyt małej ilości ludzi
i pozostawia wiele do życzenia. To, że informacje umieszczane są na stronie GOKiR -u jest to zdecydowanie za mało.

Pan Zbigniew Janowski Dyrektor GOKiR – koszty są analizowane i staramy się racjonalizować wydatki. Wydatkowanie na ogrzewanie
w świetlicach uzależnione są od ich eksploatacji. Jeśli chodzi o świetlice w okresie wakacyjnym nie zgadzam się z Pana opinią ponieważ
w wakacje organizowane są różne zajęcia i właśnie w tym okresie zainteresowanie tymi świetlicami jest największe. Kolejną sprawo jest przepływ informacji uważam, że ich przepływ nie pozostawia żadnych uwag, nie tylko strona GOKiR, również portal społecznościowy jak również plakaty na tablicach informacyjnych informują o nadchodzących wydarzeniach.

Pan Mariusz Konopa Radny Ciepielowic – odpowiedział, że jego zdaniem osoby opiekujące się świetlicami nie są w stanie zajmować się nimi w sposób należyty.

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji za 2015 r.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem sprawozdanie głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2015 r. zostało przyjęta jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2015 r. -  w załączeniu nr 4.

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego. Poprosił
o omówienie tematu.

 Wójt Gminy Pan Marek Leja szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego, jako materiał na sesję Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/126/16 w załączeniu nr 5.

Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa . Poprosił o omówienie tematu.

          Pan Janusz Staszowski Dyrektor GZEASiP w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/127/16 w załączeniu nr 6.

O godzinie 1710 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek ogłosił przerwę, obrady wznowiono o godzinie 1740.

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa. Poprosił o omówienie tematu.

          Pan Grzegorz Wocka inspektor ds. Gospodarki Odpadami w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/128/16 w załączeniu nr 7.

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprosił
o omówienie tematu.

         Pan Grzegorz Wocka inspektor ds. Gospodarki Odpadami w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Pan Andrzej Pochopień Sołtys wsi Nowa Jamka – zbiórka odpadów selektywnych była ograniczana.

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja – zbiórka odpadów typu plastik, szklane oraz papier w nieograniczonej ilości i taka sytuacja nie może mieć miejsca.

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Określenie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/129/16 w załączeniu nr 8.

Ad.8.

      Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa. Poprosił o omówienie tematu.

          Pan Grzegorz Wocka Inspektor ds. Gospodarki Odpadami w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

          Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

          Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/130/16 w załączeniu nr 9.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprosił o omówienie tematu.

      Pan Grzegorz Wocka Inspektor ds. Gospodarki Odpadami w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

      Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/131/16 w załączeniu nr 10.

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka Inspektor ds. Gospodarki Odpadami w imieniu Pana Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowaw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/132/16
w załączeniu - nr 11.

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach. Poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Marek Leja szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/133/16 w załączeniu - nr 12.

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Prądy’’. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Marek Snela  Inspektor ds. GKMiOS w imieniu Pana Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,, Prądy’’, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Prądy’’, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/134/16 w załączeniu - nr 13.

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Pan Marek Leja  szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/135/16 w załączeniu - nr 14.

Ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

Poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Pan Marek Leja  szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie Zmiana uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/136/16
w załączeniu - nr 15.

Ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy w imieniu szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/137/16
w załączeniu - nr 16.

Ad.16.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówiła  projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej , jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/138/16 w załączeniu - nr 17.

Ad.17.

            Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa Wieś. Poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Marek Leja szczegółowo omówił  projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 7 lipca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa Wieś , jako materiał na sesję Rady Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy jednym głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa Wieś został większością głosów przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XIX/139/16 w załączeniu - nr 18.

Opinie Komisji – Załącznik nr 19

Ad. 15. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 19 maja 2016 r. ani też w okresie między sesjami, nikt
z radnych nie zgłosił interpelacji.

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Piotr Wieczorek  poinformował, że:

 1. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 1600 , natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 roku, również o godz. 16.00.
 2. Poinformował o uchwałach które wpłynęły do Biura Rady Gminy, pierwsza uchwała to uchwała Rady Miasta w Praszce w dotycząca poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu,
  z zapytaniem czy Rada Gminy Dąbrowa będzie taką uchwałę podejmować, Kolejna uchwała to uchwała Rady miasta w Ozimku
  w tej samej sprawie. Następna uchwała to uchwała Rady Gminy Jemielnica w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola dot. powiększenia terytorium Miasta Opola.

Następne pismo, które wpłynęło do wiadomości do Biura Rady Gminy to pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dot. przekazania skargi powiatu opolskiego gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice, Turawa oraz Prószków na Wojewodę Opolskiego w związku z wydaniem opinii dot. powiększenia granic Miasta Opola.

Ostatnie pismo to pismo do wiadomości Wójta Gminy Dąbrowa od Agencji Nieruchomości Rolnych dot. przyjęcia na stan mienia komunalnego Gminy Dąbrowa nieruchomości znajdującej się w Lipowej na ul. Dębowej.

Sołtys wsi Wrzoski Piotr Fikus poinformował o wyjeździe do Warszawy do Ministerstwa organizowanym przez Gminę Dobrzeń Wielki w dniu 11 lipca, możemy się do nich dołączyć. Zapisy u mnie.

Radny Karol Widacha – Dąbrowa zaprosił wszystkich na obchody 120 – lecia  Straży Pożarnej w Dąbrowie w dniach 9-10 lipca połączony z festynem strażackim.

Sołtys wsi Narok Pani Marzena Odziomek zapytała jaka kwota na wydatki przeznaczona jest na dożynki.

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice zgłosił ustny wniosek o spotkanie
z sołtysami w sprawie jednolitych działań mających na celu uaktywnienie działań świetlic wiejskich oraz poprosił o załatwienie sprawy nielegalnej działalności siłowni na świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XIX sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Wieczorek

 

Protokołowała:

Katarzyna Dworczak

 

Lista załączników do protokołu :

Zał. Nr 1- Lista obecności radnych.Zał. Nr 2 - Lista zaproszonych gości.

Zał. Nr 3 - Sprawozdanie ze działalności Wójta między sesjami.

Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2015

Zał. Nr 5 - Uchwała Nr XIX/126//16Zał.

Zał. Nr 6 - Uchwała Nr XIX/127/16

Zał. Nr 7-  Uchwała Nr XIX/128/16

Zał. Nr 8 - Uchwała Nr XIX/129/16

Zał. Nr 9 - Uchwała Nr XIX/130/16

Zał. Nr 10 - Uchwała Nr XIX/131/16

Zał. Nr 11 - Uchwała Nr XIX/132/16

Zał. Nr 12 - Uchwała Nr XIX/133/16

Zał. Nr 13 - Uchwała Nr XIX/134/16

Zał. Nr 14 - Uchwała Nr XIX/135/16

Zał. Nr 15 - Uchwała Nr XIX/136/16

Zał. Nr 16 - Uchwała Nr XIX/137/16

Zał. Nr 17 - Uchwała Nr XIX/138/16

Zał. Nr 18 - Uchwała Nr XIX/139/16

Zał. Nr 19 – Opinia komisji