Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-08-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z  późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej przebudowę z rozbudową budynku magazynowo-biurowego ze stanowiskiem naprawczym, blacharskim oraz stanowiskiem mycia pojazdów, magazynem części samochodowych, kabiną malarską z miejscem postojowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę z rozbudową pawilonu biurowego w ramach zwiększenia miejsc biurowych – na części działki nr 97 z k.m. 2 w Dąbrowie, a także o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.Można zapoznać się w ww. urzędzie z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy - w godzinach przyjęć interesantów, tj. w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 740 do godz. 1520, w czwartek od godz. 740 do godz. 1720, w piątek od godz. 740 do godz. 1320.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. WÓJTA

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta