Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-08-26

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.33.2016.WJ, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 355/1 i 355/2  z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  PEHD 50 o długości 25 m wraz z przydomową przepompownią ścieków.

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w ww. urzędzie, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wójta
/-/ Erwin Marsolek
Zastępca Wójta