Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

DOCWniosek o dodatek osłonowy

PDFNowy wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

PDFWniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego/ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

PDFDeklaracja dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Formularz B z klauzulą odpowiedzialności
PDFDeklaracja dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Formularz A z klauzulą odpowiedzialności

PDFWniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów - firma

DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna

DOCXWniosek o wynajem świetlicy

DOCWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wersja edytowalna

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

DOCWniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa

DOCWniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCUwaga do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc

Wzory dokumentów w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności 

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

PDFZgłoszenie pobytu stałego

PDFZgłoszenie pobytu czasowego

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego

DOCXZgłoszenie szkody łowieckiej.docx

DOCXWniosek zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach podatków

PDFWzór wniosku akcyza 2019.pdf

DOCXOświadczenie o gruntach dzierżawionych - zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

DOCZestawienie faktur- zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

PDFNowy wzór deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.pdf

PDFZałącznik do deklaracji DT-1A

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713)
PDFWzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego