Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

PDFWniosek o zakup preferencyjny węgla (136,90KB)
DOCXWniosek o zakup preferencyjny węgla (wersja edytowalna) (23,62KB)

PDFWzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (202,81KB)

PDFWzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (1,84MB)
DOCXWzór wniosku o dodatek węglowy (druk do edycji) (43,00KB)

DOCWniosek o dodatek osłonowy (176,00KB)

PDFNowy wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (136,10KB)

PDFWniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego/ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (510,47KB)

PDFDeklaracja dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Formularz B z klauzulą odpowiedzialności (289,42KB)
PDFDeklaracja dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Formularz A z klauzulą odpowiedzialności (259,67KB)

PDFWniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (198,13KB)

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej (35,50KB)

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego (51,54KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów - firma (35,00KB)

DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna (32,00KB)

DOCXWniosek o wynajem świetlicy (492,98KB)

DOCWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wersja edytowalna (337,50KB)

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (379,79KB)

DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (15,65KB)

DOCWniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (28,00KB)

DOCWniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (27,00KB)

DOCUwaga do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc (28,00KB)

Wzory dokumentów w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności 

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (86,94KB)

PDFZgłoszenie pobytu stałego (414,41KB)

PDFZgłoszenie pobytu czasowego (398,94KB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (1,76MB)

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego (88,09KB)

DOCXZgłoszenie szkody łowieckiej.docx (14,10KB)

DOCXWniosek zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (16,00KB)

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach podatków

PDFWzór wniosku akcyza 2019.pdf (871,24KB)

DOCXOświadczenie o gruntach dzierżawionych - zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej (16,67KB)

DOCZestawienie faktur- zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej (36,50KB)

PDFNowy wzór deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.pdf (184,88KB)

PDFZałącznik do deklaracji DT-1A (256,92KB)

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713)
PDFWzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (595,32KB)