Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-09-07

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.31.2016.WJ, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej  na częściach działek nr 200/11 i 200/12 z k.m. 1 w Niewodnikach, obejmującej: montaż urządzeń platformowych w budynku pałacu, zmianę sposobu użytkowania budynku pałacowego hotelowo-gastronomicznego na dom całodobowej opieki nad osobami starszymi, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek rehabilitacji oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki z budynku przeznaczonego na budynek rehabilitacji.

W przedmiotowej sprawie wpłynęły postanowienia od:

  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  - w zakresie obiektów i terenów ujętych w rejestrze zabytków (uzgodnienie - postanowienie z dnia 30. 08. 2016 r. data wpływu do UG Dąbrowa 01. 09. 2016 r.)
  • Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do obszarów, o których mowa  w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (odmowa uzgodnienia - postanowienie z dnia 30. 08. 2016 r. data wpływu do UG Dąbrowa 05. 09. 2016 r.) .

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa,
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT
/-/ Marek Leja