Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XX/2016

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 18 sierpnia 2016 r.

Ad. 1

Otwarcia XX  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1725, a zakończyła o godzinie 1915.

 

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Rudolfa Szymainda  - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 7 lipca 2016r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 7 lipca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zarządzenie wyborów  sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice.
 4. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 5. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 6. Inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił
  i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020.
 8. Zaskarżenie w Trybunale Konstytucyjnym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 14 radnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 7 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.

        

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

 

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 7 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów  sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice. Poprosił o omówienie tematu.

Sekretarz Gminy Pan Rudolf Szymainda w imieniu Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 sierpnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów  sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyborów  sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XX/140/16 w załączeniu nr 4.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Poprosił o omówienie tematu.

Zastępca Wójta Gminy Pan Erwin Marsolek w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 sierpnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XX/141/16 w załączeniu nr 5.

 

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Poprosił o omówienie tematu.

Kierownik OPS Pani Marzena Nowak w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 sierpnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XX/142/16 w załączeniu nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Poprosił
o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Szafarska w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 sierpnia  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XX/143/16 w załączeniu nr 7.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020. Poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Pan Marek Leja szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 sierpnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XX/144/16 w załączeniu nr 8.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. Poprosił
o omówienie tematu.

Wójt Gminy Pan Marek Leja szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XX/145/16 w załączeniu nr 9.

Opinie Komisji – Załącznik nr 10

 

Ad. 15. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że między sesjami (lub w okresie międzysesyjnym)Radny Mariusz Konopa z Ciepielowic złożył dwie interpelacje i otrzymał na nie odpowiedzi. Zapytał czy  radny jest usatysfakcjonowany odpowiedzią na interpelacje. Radny udzielił twierdzącej odpowiedzi.

 

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Piotr Wieczorek  poinformował, że:

 1. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. o godzinie 1600 , natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 8 września 2016 roku, również o godz. 16.00.
 2. Sołtysi z Naroka, Nowej Jamki, Chróściny  i Ciepielowic zaprosili uczestników sesji na organizowane w ich sołectwach imprezy (dożynki
  i festyny).
 3. Przewodniczący Rady Gminy dopuścił do głosu byłego sołtysa Ciepielowic Pana Kościelnego, który wyraził swoją opinię w sprawie uchwały o zaskarżeniu rozporządzenia w sprawie zmiany granic gmin m.in. Dąbrowy. Zainteresowanemu chodziło o  to aby w uchwale nie znalazł się akcent narodowościowy związany z mniejszością niemiecką.  Do wyrażonej opinii ustosunkował się Wójt Gminy, który nie podzielił zdania Pana Kościelnego twierdząc, że jest to ważny aspekt sprawy, którego pomijać nie można.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XX sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Wieczorek

 

Protokołowała:

Katarzyna Dworczak

 

 

 

Lista załączników do protokołu :

Zał. Nr 1- Lista obecności radnych.

Zał. Nr 2 - Lista zaproszonych gości.

Zał. Nr 3 - Sprawozdanie ze działalności Wójta między sesjami.

Zał. Nr 4 - Uchwała Nr XX/140//16

Zał. Nr 5 - Uchwała Nr XX/141/16

Zał. Nr 6-  Uchwała Nr XX/142/16

Zał. Nr 7 - Uchwała Nr XX/143/16

Zał. Nr 8 - Uchwała Nr XX/144/16

Zał. Nr 9 - Uchwała Nr XX/145/16

Zał. Nr 10 – Opinia komisji