Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015

Nr GKMOS.6220.3.2015

Dąbrowa 28.09.2016r.

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 Nr. m199 poz.1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.09.2016r. wydał decyzję o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków chlewni w cyklu zamkniętym wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr. ewid. gr. 93/1, obręb Ciepielowice, gmina Dąbrowa, w powiecie opolskim, województwo opolskie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

 

Sporządził:

Marek Snela