Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXI/2016

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 15 września 2016 r.

Ad. 1

Otwarcia XXI  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 80% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła
o godzinie 1900.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Rudolfa Szymainda  - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Piotr Wieczorek oddał głos Pani Wiesławie Jóźków, która podziękowała wszystkim za długoletnią współpracę, gdyż od 1.10.2016 r. odchodzi na  emeryturę.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Piotr Wieczorek, w imieniu swoim i wszystkich radnych podziękował Pani Wiesławie Jóźków za wkład i zaangażowanie włożone w długoletnia pracę w Urzędzie Gminy Dąbrowa.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 18 sierpnia 2016 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

 

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 18 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2015-2016.
 4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 5. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7.     Interpelacje radnych.
 8.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 9.  Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 19 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. (w trakcie składania sprawozdania na salę wszedł radny Rafał Lyga – liczba radnych wyniosła 13 osób)

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

 

Dyskusja:

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów zapytał co z mieniem ruchomym przekazywanym do Miasta Opole? Miasto Opole może bowiem przejąć mienie a po pewnym czasie dokonać jego sprzedaży.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy z klauzulą przeznaczenia mienia ruchomego dla danych obiektów.

Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 19 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2015/2016.

Pan Janusz Staszowski Dyrektor GZEASiP szczegółowo omówił informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2015/2016.

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

 

Dyskusja:

Radny Kazimierz Wojdyła – Prądy powiedział, że w roku  2015 średnia kwota wydatków na jedno dziecko w przedszkolu w Prądach wyniosło najwięcej, natomiast w roku poprzednim najmniej.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek powiedział, że największa kwotę stanowią wynagrodzenia nauczycieli, które są stałe. Kwota wydatków zależy również od liczby dzieci, im więcej dzieci tym kwota ulega zmniejszeniu.

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytał czy na tym etapie roku szkolnego widzi Pan dyrektor jakieś problemy, niedociągnięcia w systemie edukacji?

Pan Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASiP odpowiedział, że do klas pierwszych przystąpiło mniej uczniów, gdyż nie ma obowiązku dla 6 latków. Do klas pierwszych mogły iść dzieci chętne lub dzieci odroczone. Do klasy pierwszej w Dąbrowie przystąpiło 13 uczniów, w Chróścinie 12 uczniów, w Naroku 9 uczniów i Sławicach 7 uczniów. W przyszłym roku szkolnym nabór będzie wyglądał na podobnym poziomie. Jednocześnie dodał, ze odłączenie dwóch miejscowości do Opola spowoduje zmianę sieci szkół na terenie gminy Dąbrowa.

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów ponownie poruszył sprawę dowozu 8 dzieci ze Skarbiszowa, które uczęszczają do szkoły w Dąbrowie. Zapytał czy jest jakaś szansa aby dzieci były dowożone autobusem szkolnym?

Pan Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASiP powiedział, że w związku z reformą edukacyjną zostanie zmieniona sieć poprzez likwidację gimnazjum w Żelaznej. Jeżeli dojdzie do tego, że gimnazjum w Żelaznej zostanie zlikwidowane jednorazowo to dzieci będą dowożone do szkoły w Dąbrowie, a więc dzieci ze Skarbiszowa, po drodze, będą zabierane do Dąbrowy. Pan Janusz Staszowski dodał, że dzieci ze Skarbiszowa nie są dziećmi należącymi do obwodu szkoły w Dąbrowie.

 

Wobec braku  dyskusji  ze strony radnych, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 8 września 2065 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2015/2016, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

W  głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego sprawozdania głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2015/2016, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Informacja stanowi  zał. nr 4.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Wójt Gminy Pan Marek Leja szczegółowo omówił informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek odczytał Uchwałę Nr 278/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za I półrocze 2016 r. wraz z uzasadnieniem (uchwała RIO  zał. nr 5).

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 8 września 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., jako materiał na sesję Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionej oceny głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy- stanowi  zał. nr 6.

 

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik gminy Dąbrowa, w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 8 września 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXI/146/16 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej. Poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Szafarska w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 8 września  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXI/147/16 stanowi zał. nr 8.

Opinie Komisji – Załącznik nr 9

 

Ad. 7. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że między sesjami Radny Waldemar Prudlik z Żelaznej złożył dwie interpelacje i otrzymał na nie odpowiedzi (w załączeniu nr 10). Zapytał czy  radny jest usatysfakcjonowany odpowiedziami na interpelacje. Radny udzielił twierdzącej odpowiedzi.

 

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Piotr Wieczorek  poinformował, że:

 1. W dniu 12.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Dąbrowa skarga Pana Jacka Kądziela na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ( zał. nr 11). Przewodniczący powiedział, że sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna, którą należy upoważnić do rozpatrzenia skargi. Wniosek poddał pod głosowanie – za było 13 radnych, przeciw i wstrzymujących nie było – upoważnienie nr XXI/2/16 stanowi zał. nr 12).
 2. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku, również o godz. 1600.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Nr 7/2016 Komisji Rewizyjnej z kontroli Ludowego Zespołu Sportowego w Mechnicach, które odbyło się 25 sierpnia 2016 r. (zał. nr 13)

 

Sołtys wsi Narok – Marzena Odziomek podziękowała wszystkim radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy za udział w dożynkach gminno-parafialnych w Naroku.

Sołtys wsi Żelazna – Gertruda Ledwig zaprosiła wszystkich na dożynki we wsi Żelazna, które odbędą się 25.09.br.

Sołtys wsi Niewodniki – Mariola Wieczorek zaprosiła wszystkich na dożynki, które odbędą się 24-25.09.br w Niewodnikach.

 Sołtys wsi Prądy – Andrzej Piotrowicz zaprosił na święto sportowe, podczas którego rozegrany zostanie mecz z cyklu „Śladami Jana Pawła II” pomiędzy Reprezentacją Gminy Dąbrowa +35 a Reprezentacją Polski Futsalu +35.

Radny Piotr Los – Wrzoski stwierdził, że w związku ze zmianą granic gminy, poprzez włączenie kilku sołectw, w tym Wrzosek do Opola powstaje wiele niedomówień i plotek w odniesieniu do jego osoby. Obwinia się go, że prowadzi własną politykę wobec zapowiadanej zmiany, a tak nie jest. Nadal bowiem uważa, że w ramach miasta Opola mieszkańcy sołectwa raczej stracą, niż zyskają. Jest zwolennikiem zachowania obecnego stanu rzeczy.

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja odniósł się do wypowiedzi radnego Losa, twierdząc, że skoro tak jest, to się z tego cieszy. Być może źle zinterpretował szemraną  dyskusję radnego Losa z innymi radnymi siedzącymi w jego sąsiedztwie w czasie składania przez niego sprawozdania na temat działań gminy Dąbrowa w tej sprawie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXI sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Wieczorek

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień

 

 

 

Lista załączników do protokołu :

Zał. Nr 1- Lista obecności radnych.

Zał. Nr 2 - Lista zaproszonych gości.

Zał. Nr 3 - Sprawozdanie ze działalności Wójta między sesjami.

Zał. Nr 4 – Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2015/2016

Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Zał. Nr 6 – Opinia RIO nr 278/16 z 18 sierpnia 2016 r.

Zał. Nr 7-  Uchwała Nr XXI/146/16

Zał. Nr 8 - Uchwała Nr XXI/147/16

Zał. Nr 9 – Opinia komisji

Zał. Nr 10 – skarga na kierownika OPS

Zał. Nr 11 – upoważnienie do rozpatrzenia skargi

Zał. Nr 12 – odpowiedzi na interpelacje radnego Waldemara Prudlika

Zał. Nr 13 – Protokół nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej