Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie

 Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Główny Księgowy

nazwa stanowiska pracy

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Maria Czernia zamieszkała w Mechnicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia oczekiwania i posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na ww. stanowisku.

 

Dąbrowa, 2016-11-02

Kierownik OPS

w Dąbrowie

/-/ Marzena Nowak    

 

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Dąbrowa, dnia 11 października 2016r. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
 

1. Nazwa i adres jednostki:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Pl. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa,

 tel. 77 464 10 71

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

3a. spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3b. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
3c. posiada obywatelstwo polskie;
3d. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3e. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
3f. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
3 g. posiada znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

4a. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
4b. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
4c. znajomość zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
4d. biegła obsługa pakietu Ms Office;
4e. kreatywność;
4f. komunikatywność;
4g. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań finansowych i analiz,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej           w Dąbrowie.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 6. Kserokopie świadectw pracy,
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 10. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pl. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie” w terminie do 31 października 2016 r. lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Otwarcie ofert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie dokumentów.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (www.bip.gminadabrowa.pl), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.