Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/2016
z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 października 2016 r.

Ad. 1
Otwarcia XXII  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła 
o godzinie 1840.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:
1)    Pana Marka Leję         -  Wójta Gminy 
2)    Pana Erwina Marsolka    -  Zastępcę Wójta
3)    Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
4)    Pana Rudolfa Szymainda    - Sekretarza Gminy
oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2). 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 15 września 2016 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

    Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 15 września 2016 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:
1)    Sprawy regulaminowe:
a)    otwarcie sesji, 
b)    stwierdzenie prawomocności obrad
c)    przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2)    Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
3)    Sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS na 2015 rok.
4)    Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego.
5)    Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.
6)    Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7)     Skarga na działania Kierownika OPS w Dąbrowie.
8)     Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
9)     Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa.
10)    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
11)    Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
12)    Interpelacje radnych.
13)    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
14)    Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wójt Gminy Marek Leja zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego ponieważ dwie gminy wycofały się z realizacji projektu w związku z tym nasza uchwała stałaby się bezprzedmiotowa. Jednocześnie zgłosił wniosek o wprowadzenie nowego projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustalenia granic gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa. Wniosek swój uzasadnił tym, iż z końcem lipca zostało wystosowane pismo z uwagami do rozporządzenia w sprawie zmiany granic. Do dnia dzisiejszego brak odzewu ze strony ministra, w związku z tym to wystąpienie. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wycofania projektu uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że wniosek Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia nowego projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustalenia granic gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że wniosek Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Po przyjęciu wniosków Wójta Gminy, Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Wójt Gminy Marek Leja i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli zaświadczenie dla Pana Janusza Warsitza – o wyborze na sołtysa wsi Sławice w kadencji od 9 października 2016 r. do 8 października 2020 r.
 
Ad.2.
Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 16 września 2016 r. do 27 października 2016 r. 
    
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Dyskusja:
Rady Alfred Biskup – Chróścina zapytał ile mamy jeszcze szans, w styczniu bądź lutym, by walczyć o pieniądze, w sytuacji gdy rozporządzenie nie zostanie anulowane?
Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja odpowiedział, że Pan Wiśniewski twierdzi, że „jak można żądać pieniędzy za majątek, który służył ludziom i będzie im nadal służyć?” Jednocześnie dodał, że Pan minister twierdzi, że najważniejsze jest zbilansowanie budżetów przez gminy. Pan Marek Leja powiedział, że najlepszym rozwiązaniem będzie odwrócenie całej tej sytuacji co jednak może być bardzo trudne. Plan budżetu na 2017 rok jest w trakcie tworzenia i może się tak zdarzyć, że uchwała w tej sprawie będzie podjęta dopiero w styczniu 2017 roku, po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdzi, że budżetu nie da się zbilansować.
Sołtys wsi Nowa Jamka Andrzej Pochopień powiedział, że jeśli jest problem 
z dotarciem do Ministra i władz państwa, to może należałoby stworzyć list otwarty do Pani Premier, poprzez prasę ogólnodostępną, z problemami jakimi będą borykać się gminy po 1 stycznia 2017 roku.
Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że może taki list do Pani Premier w prasie ogólnodostępnej byłby dobrym przekazem.

Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 15 września 2016 r. do 27 października 2016 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie sprawozdania Gminnego Zrzeszenia LZS za 2015 rok.

Pan Łukasz Wicher szczegółowo omówił sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Wobec braku dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 października 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS za 2015 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

W  głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS za 2015 rok, zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy. Sprawozdanie stanowi  zał. nr 4.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1700 – 1715)

Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Marek Leja szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 października 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXII/148/16 stanowi zał. nr 5.

Ad.5.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprosił 
o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG, w imieniu Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:
Radny Alfred Biskup – Chróścina poprosił Pana Grzegorza Wockę o przybliżenie informacji o planowanych płatnościach na 2017 rok.
Pan Grzegorz Wocka powiedział, że konkretna kwota znana będzie dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Planowana kwota opłaty za wywóz śmieci rozliczana będzie, nie jak do tej pory od gospodarstwa rolnego, tylko od osoby.
Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że odpady komunalne będą odbierane przynajmniej 2 razy w miesiącu. Wywóz odpadów 2 razy w miesiącu wiąże się ze wzrostem kwoty za wywóz. Planowana forma zapłaty za wywóz odpadów będzie od osoby, a nie jak do tej pory od gospodarstwa domowego. Wójt powiedział, że obecny system zapłaty nie może funkcjonować przy obecnych przepisach prawa. System ten promował segregację odpadów, nikt nie wywoził tych odpadów do lasu. Każda ilość worków była wywożona z posesji.

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 października 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XXII/149/16 stanowi zał. nr 6.

Ad.6.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi na Kierownika OPS w Dąbrowie. Poprosił o omówienie tematu.

    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup przedstawił protokół z posiedzenia Komisji, która odbyła się w dniu 27 września br. i szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.
 
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 października  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie skargi na Kierownika OPS w Dąbrowie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie skargi na Kierownika OPD w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXII/150/16 stanowi zał. nr 7.

Ad.7.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska skarbnik Gminy Dąbrowa szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.
 
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 października  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco. 

 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 213.690,85,00 zł z tego:
       

 

 

było

jest

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

100 000,00

107 990,62

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

100 000,00

107 990,62

dochody bieżące:

§ 0920

Pozostałe odsetki

30 000,00

30 000,00

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

70 000,00

77 990,62

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00

232 700,23

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

0,00

232 700,23

dochody bieżące:

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

232 700,23

 

 

 

było

jest

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

100 000,00

107 990,62

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

100 000,00

107 990,62

dochody bieżące:

§ 0920

Pozostałe odsetki

30 000,00

30 000,00

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

70 000,00

77 990,62

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00

232 700,23

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

0,00

232 700,23

dochody bieżące:

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

232 700,23

 

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 190.000,00 zł z tego:

 

 

 

było

jest

 

Dział 600

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

0,00

190 000,00

 

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

0,00

190 000,00

 

dochody bieżące:

 

§ 6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

190 000,00

         

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 50.690,85 zł z tego:

 

 

 

było

jest

Dział 600

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

0,00

12 690,85

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

0,00

12 690,85

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

0,00

12 690,85

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10 000,00

20 000,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

20 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

20 000,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8 000,00

15 000,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

8 000,00

15 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

0,00

7 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 000,00

8 000,00

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0,00

16 000,00

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

16 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

16 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

50 000,00

55 000,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

50 000,00

55 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

15 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00

40 000,00

         

 

 

 

Zmianie ulega budżet gminy:

 

było

jest

 

Dochody

29 938 719,87

30 249 545,42

 

Przychody

1 066 908,22

1 066 908,22

 

RAZEM

       31 005 628,09

         31 316 453,64

 

 

 

 

Wydatki

29 925 117,04

30 235 942,59

 

Rozchody

1 080 511,05

1 080 511,05

 

RAZEM

31 005 628,09

31 316 453,64

 

             

 

Zmianie uległ również załącznik nr 1 do uchwały:

 

 

 

było

jest

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

110 000,00

126 000,00

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

110 000,00

126 000,00

 

Zakup elektrycznego pieca akumulacyjnego dla OSP Chróścina

0,00

4 000,00

Zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Żelazna

0,00

12 000,00

OGÓŁEM:

1 388 931,19

1 404 931,19

  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXII/151/16 w załączeniu - nr 8.

Ad.8.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 
i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa. Poprosił 
o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Dyrektor GZEASiP szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.
 
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 października 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXII/152/16 stanowi zał. nr 9.

Ad.9.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa. Poprosił 
o omówienie tematu.

Wójt Gminy Marek Leja szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.
 
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 27 października  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXII/153/16 stanowi zał. nr 10.

Opinie Komisji – Załącznik nr 11

Ad.10.
Sekretarz gminy Rudolf Szymainda przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników zobowiązanych do ich złożenia za rok 205 (w załączeniu – nr 12)

Ad.11.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Dąbrowa złożonych w terminie do 30 kwietnia 2016 r. (w załączeniu - nr 14). Jednocześnie dodał, że do Urzędu Gminy wpłynęła analiza oświadczenia majątkowych od Wojewody Opolskiego. (w załączeniu – nr 13)


Ad. 12. Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

Ad.13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że między sesjami Radny Piotr Los z Wrzosek złożył interpelacje i otrzymał na nią odpowiedzi 
(w załączeniu nr 15). Zapytał czy  radny jest usatysfakcjonowany odpowiedziami na interpelacje. Radny stwierdził, że w porze deszczowej drogi te są 
w nieciekawym stanie uniemożliwiając przejście ludziom na cmentarz.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Komisji ds. organizacji ruchu na drogach 
i ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg. Pan Mariusz Konopa powiedział, że żadna komisja nie zaszczyciła swoją obecnością z tych miejscach.

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania:
Przewodniczącego Rady Gminy Piotr Wieczorek  poinformował, że: 
1.    Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 roku, również o godz. 16.00. 
2.    W dniu 03.10.2016 r. wpłynęło pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych z prośbą o obniżenie stawek podatkowych od środków transportowych. (w załączeniu – nr 16)
3.    W dniu 26.08.2016 r. i 13.09.2016 r. pisma od  mieszkańców z prośbą o nieodpłatne przekazanie nieruchomości i włączenia ich w mienie gminy Dąbrowa. Mieszkańcy Ci otrzymali odpowiedź odmowną, gdyż grunty te nie są sklasyfikowane jako drogi. (w załączeniu – nr 17)

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice poruszył problem wycinki drzew na terenie rekreacyjnym w Ciepielowicach. Czy nie można ponaglić właścicieli o ich usunięcie, gdyż stwarzają zagrożenie? 
Radny Mariusz Konopa powiedział, że w sierpniu na placu rekreacyjnym zostało zrobione oświetlenie, które na porządku września zostało odebrane przez TAURON. Do gminy została przedłożona faktura na materiały na kwotę ok. 15 tyś zł. Jednocześnie dodał, że faktura nie może być zrealizowana gdyż inwestycja oficjalnie może się rozpocząć 25.10.br. Brak jest przepływu informacji. W porozumieniu z Panem Jeziorańskim został doprowadzony kabel oświetleniowy na ul. Parkowej. Zadanie to miało być tylko na zgłoszenie, okazało się, że jest to inwestycja publiczna, a to skutkowało kosztami na ten cel. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dodatkowe środki na ten cel.
Sołtys wsi Żelazna – Gertruda Ledwig zapytała co z remontem sali w Żelaznej?

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja powiedział, że środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na zapłacenie faktury.
Wójt gminy Marek Leja powiedział, że Aglomeracja Opolska przeniosła ogłoszenie konkursu na termomodernizację budynku. Środki na ten cel, jako wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie gminy.
Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że gmina postara się znaleźć właścicieli tej nieruchomości i podejmie rozmowy z sprawie wycinki drzew.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Piotr Wieczorek

Protokołowała:
Małgorzata Stępień

Lista załączników do protokołu :
Zał. Nr 1- Lista obecności radnych.
Zał. Nr 2 - Lista zaproszonych gości.
Zał. Nr 3 - Sprawozdanie ze działalności Wójta między sesjami.
Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia LZS w Dąbrowie
Zał. Nr 5 – Uchwała Nr XXII/148/16
Zał. Nr 6 – Uchwała Nr XXII/149/16
Zał. Nr 7-  Uchwała Nr XXII/150/16
Zał. Nr 8 - Uchwała Nr XXII/151/16
Zał. Nr 9 – Uchwała Nr XXII/152/16
Zał. Nr 10 – Uchwała Nr XXII/153/16
Zał. Nr 11 – Opinia Komisji
Zał. Nr 12 – analiza oświadczenie złożonych Wójtowi Gminy Dąbrowa
Zał. Nr 13 – analiza oświadczenie majątkowych złożonych wojewodzie Opolskiemu
Zał. Nr 14 – analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy
Zał. Nr 15 – interpelacja Pana Piotra Losa wraz z odpowiedzią na nią
Zał. Nr 16 – pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych
Zał. Nr 17 – pisma w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów przez gminę Dąbrowa