Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIII/2016

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 24 listopada 2016 r.

Ad. 1

Otwarcia XXIII  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła
o godzinie 1820.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Rudolfa Szymainda  - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 października 2016 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 27 października 2016 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2013-2016.
 4. Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
 5. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 6. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 7. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej.
 8. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia
  2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2016 r.
 9. Zmiana granic Gminy Dąbrowa jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 28 października 2016 r. do 24 listopada 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 18 października 2016 r. do 274 listopada 2016 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2013-2016 za okres od stycznia 2015 r. do listopada 2016 r.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Dyskusja:

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice zapytał czy do gminy dotarły jakieś wiadomości nt. sprzedaży pałacu w Ciepielowicach?

Pan Marek Leja Wójt Gminy Dąbrowa odpowiedział, że prywatna agencja nieruchomości wystawiła na sprzedaż pałac w Ciepielowicach.

Wobec braku dalszej dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 17 listopada 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2013-2016 za okres od stycznia 2015 r. do listopada 2016 r., jako materiał na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

W  głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2013-2016 za okres od stycznia 2015 r. do listopada 2016 r., zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy. Sprawozdanie stanowi  zał. nr 4.

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Poprosił o omówienie tematu.

Sekretarz Gminy Rudolf Szymainda szczegółowo omówił projekt uchwały, podkreślając że zakres przedmiotowy zadań publicznych nie uległ zmianie w stosunku do roku 2016.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 17 listopada 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIII/154/16 stanowi zał. nr 5.

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy, w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt uchwały. Podkreśliła, że stawki w stosunku do roku 2016 uległy niewielkim zmianom, jednakże w niektórych przypadkach nie są to stawki maksymalne.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 17 listopada 2016 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIII/155/16 stanowi zał. nr 6.

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy, w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 17 listopada  2016 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIII/156/16 stanowi zał. nr 7.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1720 – 1735)

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy, w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 17 listopada  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIII/157/16 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska skarbnik Gminy Dąbrowa szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 17 listopada  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXIII/158/16 w załączeniu - nr 9.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic Gminy Dąbrowa jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji. Poprosił
o omówienie tematu.

Wójt Gminy Marek Leja omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 17 listopada 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany granic Gminy Dąbrowa jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Dąbrowa jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIII/159/16 stanowi zał. nr 10.

Opinie Komisji – Załącznik nr 11

Ad. 10. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

Ad.11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 24 października 2016 r. ani też w okresie między sesjami, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania:

Pan Andrzej Pochopień – Sołtys wsi Nowa Jamka poinformował wszystkich, że w dniu dzisiejszym złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa wsi Nowa Jamka. Podziękował Wójtowi, Radzie Gminy i sołtysom za współpracę.

 

Przewodniczącego Rady Gminy Piotr Wieczorek  poinformował, że:

 1. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godzinie 1200, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 roku, również o godz. 1600.
 2. Przedstawił pismo Wójta Gminy Dąbrowa dot. informacji o podmiotach na terenie Gminy Dąbrowa, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Te podmioty to: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

Pani Jadwiga Zalovskyy – Skarbiszów zaprosiła wszystkich do Skarbiszowa na spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się 11 grudnia 2016 r. o godz. 15.00.

Pani Marzena Odziomek – Narok powiedziała, że od tygodnia po wsi Narok jeździ samochód na poznańskich rejestracjach i dokonuje przeglądów przydomowych oczyszczalni ścieków, dając ludziom do podpisania jakiś dokument, którego kopii nie otrzymują.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta Gminy powiedział, że firmą jeżdżącą po Naroku jest CONPLAST, który dokonuje przeglądów gwarancyjnych. Taką informacje Gmina próbowała otrzymać od firmy na piśmie, jednakże do dnia dzisiejszego tego nie mamy.

Radny Waldemar Prudlik - Żelazna zapytał o polder Żelazna?

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że inwestycja jest w trakcie realizacji, tzn. wydania pozwolenia na budowę i przebudowę polderu Żelazna. Od tej decyzji służy możliwość odwołania, z której mieszkańcy korzystają. Na tym terenie znajdują się budynki stare jak i nowo wybudowane. Część mieszkańców dokonała już wyceny swoich nieruchomości, tzn. ile będą stratni w momencie ich zalania.

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że na ul. Leśnej
w Ciepielowicach, prywatny inwestor odbudowuje staw. Ciężki sprzęt, tam jeżdżący, niszczy nawierzchnię. Czy jest możliwość rozmowy z tą osobą, aby po zakończeniu prac odbudowała drogę poprzez nawiezienie ziemi i jej utwardzenie?

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że część mieszkańców, którzy uczestniczą w pracach na rzecz danego sołectwa, nie do końca zdają sobie sprawę, że wszystkie inwestycje wykonywane w ramach funduszu sołeckiego są inwestycjami gminnymi. Na bieżąco należy rozmawiać o tym z mieszkańcami i ich o tym informować.

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice zwrócił się z prośbą do sołtysów o ponowne wywieszenie informacji o padłych zwierzętach.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXIII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Wieczorek

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień

 

Lista załączników do protokołu :

Zał. Nr 1- Lista obecności radnych.

Zał. Nr 2 - Lista zaproszonych gości.

Zał. Nr 3 - Sprawozdanie ze działalności Wójta między sesjami.

Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa

Zał. Nr 5 – Uchwała Nr XXIII/154/16

Zał. Nr 6 – Uchwała Nr XXIII/155/16

Zał. Nr 7-  Uchwała Nr XXIII/156/16

Zał. Nr 8 - Uchwała Nr XXIII/157/16

Zał. Nr 9 – Uchwała Nr XXIII/158/16

Zał. Nr 10 – Uchwała Nr XXIII/159/16

Zał. Nr 11 – Opinia Komisji