Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP

Dąbrowa, dnia 25 stycznia 2017r.

GP.6733.39.2016.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 25 stycznia 2017r. decyzji nr 2/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:

budowę budynku usługowo-mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki, oznaczenia geodezyjne: obręb Niewodniki, AM-1, część działki nr 200/12.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm. ) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta