Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIV/2016

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

Ad. 1

Otwarcia XXIV  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi 73,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200, a zakończyła
o godzinie 1400.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Rudolfa Szymainda  - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 24 listopada 2016 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 24 listopada 2016 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2017.
 4. Zmiana uchwały nr XXIII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Chróścina
  i Ciepielowice.
 6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020.
 7. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa w latach 2016-2018.
 8. Zmiana uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa.
 9. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
  i Przedszkoli w Dąbrowie.
 10. Zmiana uchwały Nr XXX/261/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola
  w Żelaznej.
 11. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 12. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
 13. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

(W trakcie odczytywania porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy na salę o godz. 1205 wszedł radny Robert Rutowicz – liczba radnych wynosi 12)

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 25 listopada 2016 r. do 29 grudnia 2016r.

(W trakcie składania sprawozdania przez Wójta Gminy Dąbrowa na salę o godz. 1210 wszedł radny Rafał Lyga – liczba radnych wynosi 13 oraz o godz. 1220 wszedł radny Waldemar Prudlik – liczba radnych wynosi 14)

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 25 listopada 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt ramowego planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2017 rok. Powiedział, że jeżeli ktoś z radnych ma propozycje uzupełnienia planu pracy, to prosi o ich zgłaszanie i otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu planu pracy rady.

Wobec braku dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2017 r., jako materiał na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego planu pracy.

W  głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego planu pracy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2017 rok, został jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy. (w załączeniu - zał. nr 4.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka Główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/160/16 stanowi zał. nr 5.

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Chróścina i Ciepielowice. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Rudolf Szymainda Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Chróścina i Ciepielowice została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/161/16 stanowi zał. nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak Kierownik OPS, w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/162/16 stanowi zał. nr7.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa na lata 2016-2018. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak Kierownik OPS, w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa na lata 2016-2018 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/163/16 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Dyrektor GZEASiP  szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXIV/164/16 w załączeniu - nr 9.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Dyrektor GZEASiP  szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/165/16 stanowi zał. nr 10.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/261/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Żelaznej. Poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Dyrektor GZEASiP  szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/261/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Żelaznej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/166/16 stanowi zał. nr 11.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1300 – 1315)

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska skarbnik Gminy Dąbrowa szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia  2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 16.500,00 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40 000,00

50 000,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

50 000,00

dochody majątkowe:

§ 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

40 000,00

50 000,00

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

84 500,00

91 000,00

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 500,00

11 000,00

dochody bieżące:

§ 0330

Wpływy z podatku leśnego

4 500,00

6 500

 

 

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.000,00 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20 000,00

30 000,00

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

30 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

30 000,00

 

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 26.500,00 zł z tego:

 

było

jest

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

45 000,00

71 500,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

30 000,00

56 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

24 000,00

50 000,00

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

5 500,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

5 500,00

 

Zmianie ulega budżet gminy:

 

było

jest

 

Dochody

30 447 359,45

30 463 859,45

 

Przychody

1 066 908,22

1 066 908,22

 

RAZEM

       31 514 267,67

         31 530 767,67

 

 

 

 

Wydatki

30 433 756,62

30 450 256,62

 

Rozchody

1 080 511,05

1 080 511,05

 

RAZEM

31 514 267,67

31 530 767,67

 

             

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXIV/167/16 w załączeniu - nr 12.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/168/16 stanowi zał. nr 13.

 

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa. Poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/169/16 stanowi zał. nr 14.

Opinie Komisji – Załącznik nr 15

 

Ad. 14. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 24 października 2016 r. jak też w okresie między sesjami, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

 

Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania:

Rada Gminy, Wójt Gminy oraz sołtysi Gminy Dąbrowa uroczyście pożegnali Pana Piotra Wieczorka – wieloletniego Radnego Gminy Dąbrowa, Pana Piotra Losa Radnego wsi Wrzoski, którzy z mocy prawa stają się radnymi Rady Miasta Opola.

Rada Gminy oraz Sołtysi Gminy Dąbrowa pożegnali Pana Rudolfa Szymaindę – Sekretarza Gminy Dąbrowa, którzy w styczniu przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek po raz ostatni podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXIV sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Wieczorek

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień