Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 12 stycznia 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXV  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Maria Sikora odczytała pismo Nr DOP-777-1/17z dnia 3.01.2017 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu wraz z obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2.01.2017 r. w sprawie zmiany w składach rad w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa.( zał. nr 1)

Następnie stwierdziła, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 92,31% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1745.

 

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Rudolfa Szymainda  - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 2, zaproszonych gości – zał. nr 3).

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
 4. Wybór przedstawiciela do reprezentowania Gminy Dąbrowa
  w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”.
 5. Wolne wnioski i zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora stwierdziła, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora powiedziała, że nastąpi teraz wybór Komisji Skrutacyjnej. Dlatego proponuje powołanie z radnych 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, która przygotuje regulamin głosowania, karty do głosowania oraz przeprowadzi głosowanie. Poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji.

 

Głos zabrali:

Radna Maria Rynkowska - zgłosił radnego Alfreda Biskupa.

Radny Ryszard Gonschior - zgłosił radnego Karola Gregulca.

Radny Mariusz Konopa – zgłosił radnego Karola Widachę.

        

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora zapytała czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej?

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Następnie zapytała czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej?

Wobec braku uwag, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora zapytała kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej?

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za proponowanym składem Komisji głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) Alfred Biskup,

2) Karol Gregulec,

3) Karol Widacha.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora stwierdziła, że nastąpi wybór przewodniczącego Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora poprosiła o zgłaszanie kandydatów oraz przedstawienie zgłoszonej osoby. Poinformowała również, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę, dlatego każdorazowo będzie zwracała się do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę.

Radny Andrzej Pośliński zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Wojdyłę na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Stwierdził, że Pan Kazimierz Wojdyła pełni funkcję radnego Rady Gminy od 1990 r. Był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i jest Przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Po zgłoszeniu kandydata na przewodniczącego, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego Pana Kazimierza Wojdyłę czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Pan Kazimierz Wojdyła wyraził zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora poprosiła o dalsze zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przez radnych, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zaproponowała  przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady.

Zapytała kto z radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy?

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za zamknięciem listy kandydatów głosowało 12 radnych.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji, przygotowania projektu regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady i kart do głosowania (przerwa trwała od godz. 1615 do godz. 1625).

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Widacha odczytał regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy (regulamin w załączeniu - nr 3).

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora zapytała czy są uwagi do projektu regulaminu?

Wobec braku uwag, poddała pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu regulaminu  głosowało 12 radnych.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.

Wiceprzewodnicząca poprosiła, aby Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał z listy nazwiska radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania.

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora poprosiła Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i ogłosił 10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz. 1640 do godz. 1750).

Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora poprosiła przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Karol Widacha odczytał protokół z wyboru przewodniczącego, stwierdzając, że w wyniku tajnego
głosowania przewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny Kazimierz Wojdyła (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - nr 4)

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora poinformowała radnych, że z przyczyn formalnych niezbędne jest przegłosowanie w głosowaniu jawnym projektu uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy. Podjęcie tej uchwały potwierdza, że procedura wyboru była uczciwa i zgodna z prawem.

Następnie przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa i poddała pod głosowanie przyjęcie tego projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 12 radnych.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora podziękowała radnym za głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa. Uchwała Nr XXV/170/17 w załączeniu – nr 5.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Sikora poprosiła nowo wybranego przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Wojdyłę  do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym, złożyła gratulacje i poprosiła o dalsze prowadzenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym za zaufanie i wybór. Stwierdził, że jako Przewodniczący Rady będzie starał się pełnić tę funkcję rzetelnie.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania gminy Dąbrowa w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”.

Wójt Gminy Marek Leja poinformował, że zgodnie ze Statutem Związku w skład Zgromadzenia wchodzi po trzech przedstawicieli z każdej gminy. Obligatoryjnie – zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym -  wchodzą wójtowie i burmistrzowie. W związku z odejściem Pana Piotra Wieczorka do rady Miasta Opola istnieje wakat. Dlatego też należy wyznaczyć nowego przedstawiciela. Wójt Gminy Marek Leja zaproponował Pana Karola Gregulca.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przedstawionym projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. s prawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” został przyjęty jednogłośnie. Uchwała
Nr XXV/171/17
w załączeniu - nr 6.

 

Ad.5. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 roku, również o godz. 1600.

 

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział na pytania zadane przez Radnego Mariusza Konopy w sprawie funkcjonowania świetlic wiejskich w nowej rzeczywistości po przejęciu sołectw przez Gminę Opole oraz czy istnieje możliwość przywrócenia stanowiska opiekuna świetlic.

 

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział na pytanie zadane przez Radnego Karola Gregulca w sprawie dopłat do kotłów centralnego ogrzewania.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXV sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień