Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dąbrowa, 7 luty 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

  WÓJTA GMINY DĄBROWA

1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 778  z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa uchwały Nr XIX/133/16 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  Nr XXVII/192/13 z  dnia 21 marca   2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza we wsi Prądy w zakresie zmiany załącznika graficznego do uchwały poprzez zastąpienie go  nowym załącznikiem graficznym do nowej uchwały.

            Powiększony obszar planu miejscowego, oznaczony na załączniku graficznym do uchwały  Nr XIX/133/16 z dnia 7 lipca 2016 r.  obejmuje  tereny działek nr:  96/1, 96/2, 97/2, 97/3, 97/4 – jako teren istniejącego cmentarza oraz  tereny działki nr  102/2 i  części działek  nr 102/3  i 102/5 – jako teren na powiększenie terenu cmentarza, a dodatkowo tereny obejmujące strefę sanitarną powiększonego cmentarza w odległości 150,0 m od jego granic.

            Zachowanie istniejącego cmentarza oraz powiększenie jego terenu jest zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa, uchwalonego uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.

            Zakres opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.

            Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm. ) zawiadamiam  o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza we wsi Prądy.

            Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie uchwał Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVII/192/13 z  dnia 21 marca   2013 r. i Nr XIX/133/16 z dnia 7 lipca 2016 r., określających  obszar,  przedmiot  oraz zakres   planu miejscowego.

            Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2,  pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy  z dnia 3 października      2008 r.  zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostały zamieszczone dane o „Opracowaniu ekofizjograficznym" Gminy Dąbrowa.  Wykaz danych dostępny jest w Urzędzie Gminy Dąbrowa oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.gminadabrowa.pl

 

            Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30, 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm. ) należy składać do dnia
13 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz art. 17 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi  i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, lub:
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, w godzinach otwarcia urzędu, w pokoju nr 5, lub:
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach”, na adres:  ug@gminadabrowa.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których  dotyczy.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta