Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

Dąbrowa, dnia 13 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Ciepielowice”

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Uchwały Nr XVIII/126/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Ciepielowice”.

Opracowaniem planu objęty jest obręb geodezyjny Ciepielowice, zgodnie z granicami określonymi ww uchwale.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 13.03.2017 r.. na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski do projektu planu można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 353 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 13.03.2017 r. na piśmie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, lub drogą elektroniczną na adres: gospodarka.przestrzenna@gminadabrowa.pl, lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa.

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta