Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 stycznia 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXVI  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi 84,61% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1900.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokoły z poprzednich sesji odbytych w dniach 29 grudnia 2016r. i 12 stycznia 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ były one wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołów, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokoły z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. i 12 stycznia 2017 r. zostały przyjęte jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zmiana uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
 4. Zmiana uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 6. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2017.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2017.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy Dąbrowa na rok 2017
 13. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

(W trakcie składania sprawozdania przez Wójta Gminy Dąbrowa na salę o godz. 1610 weszła radna Maria Sikora – liczba radnych wynosi 12)

Wójt Gminy Marek Leja oraz Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła wręczyli zaświadczenia o powołaniu na sołtysa dla Pani Magdaleny Podsady – Chróścina i Pani Helenie Cisowskiej – Ciepielowice. Sołtysi otrzymali również zaświadczenia dla członków rady sołeckiej.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła powiedział, że w trzech Komisjach Rady Gminy występują vacaty, to należy spośród radnych uzupełnić składy Komisji. W związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji.

Radny Alfred Biskup zgłosił Pana Mariusza Konopę jako członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zapytał Pana Mariusza Konopę czy wyraża zgodę na pracę w Komisji?

Radny Mariusz Konopa wyraził zgodę.

Radna Maria Sikora zgłosiła Panią Marię Rynkowską jako członka Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zapytał Panią Marię Rynkowską czy wyraża zgodę na pracę w Komisji?

Radna Maria Rynkowska wyraził zgodę.

Radna Maria Sikora zgłosiła swoją kandydaturę na pracę w Komisji Spraw Samorządowych i wyraziła zgodę na pracę w Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia
4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia
4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/172/17 (w załączeniu - nr 4).

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował radnych, że zgodnie z § 47 ust. 2 Statutu Gminy Dąbrowa, przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy wybiera Rada spośród członków komisji w głosowaniu jawnym. W związku z wyborem Pana Kazimierza Wojdyły na Przewodniczącego Rady Gminy należy wybrać nowego przewodniczącego Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego. Wobec tego Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Radna Maria Sikora - zgłosiła kandydaturę Pani Marii Rynkowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zapytał czy radna Maria Rynkowska wyraża zgodę na kandydowanie?

Radna Maria Rynkowska wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zapytał czy ktoś z radnych chce zgłosić inne kandydatury na przewodniczącego komisji?

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę.

Kto jest za wyborem radnej Marii Rynkowskiej na przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego?

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za wyborem radnej Marii Rynkowskiej głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radna Maria Rynkowska została większością głosów wybrana na przewodniczącą Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przedstawionym projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia
 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/173/17 w załączeniu - nr 5.

 

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Pani Getruda Ledwig – sołtys wsi Żelazna zapytała czy zostanie zwiększona pojemność koszty dla większych rodzin, jeśli wywóz śmieci jest co dwa tygodnie?

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że firma REMONDIS na bieżąco wymienia kosze, dla gospodarstw domowych liczących 6 osób i więcej, ze 120 litrów na 240 litrów.

Radny Alfred Biskup – Chróścina stwierdził, że w miesiącu styczniu były już dwie soboty, podczas których można było wywozić odpady do PSZOK-u. Czy ktoś odprowadził już odpady?

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że pierwszej soboty dwie osoby odprowadziły śmieci, były to styropian i szkło.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny, wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XXVI/174/17 stanowi zał. nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

 

Dyskusja:

Radny Karol Widacha - Dąbrowa zapytał czym spowodowany jest wzrost cen za opróżnianie pojemnika z odpadami ulegającymi biodegradacji za jeden pojemnik 120 l i 240 l?

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że firma REMONDIS dokonała podwyżki cen za te usługi.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/175/17 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/176/17 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/177/17 stanowi zał. nr 9.

 

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1710 – 1725)

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup omówił projekt uchwały wraz z planem pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/178/17 stanowi zał. nr 10.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska omówiła projekt uchwały wraz z planem pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/179/17 stanowi zał. nr 11.

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz omówił projekt uchwały wraz z planem pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/180/17 stanowi zał. nr 12.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Ryszard Gonschior omówił projekt uchwały wraz z planem pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/181/17 stanowi zał. nr 13.

 

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że do 15 listopada Wójt Gminy przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt wieloletniej prognozy finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu. Następnie przedstawił Uchwałę Nr 434/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa (w załączeniu – nr 14)

Po odczytaniu Uchwały RIO, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

 

Dyskusja:

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów zapytał czy w wieloletniej prognozie finansowej została zaplanowana kanalizacja we wsi Skarbiszów?

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że kanalizacji w Skarbiszowie nie była zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/182/17 stanowi zał. nr 15.

 

Ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że do 15 listopada Wójt Gminy przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił Uchwałę Nr 466/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2017 rok (w załączeniu – nr 16). Następnie Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 467/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2017 rok. (w załączeniu – nr 17)

Po odczytaniu Uchwał RIO, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Roberta Rutowicza o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Robert Rutowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

 

Dyskusja:

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów zapytał czy RIO jest organem doradczym dla gminy, czy może narzucać gminie brak możliwości zaciągania żadnych pożyczek i kredytów?

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska odpowiedziała, że RIO jest organem nadzorczym, co wynika z ustawy o finansach publicznych oraz wydaje opinie do projektu budżetu. Przepisy prawa określają na ile gmina może się zadłużyć i czy ma możliwość spłaty, pożyczek i kredytów, w latach następnych.
W pierwotnym projekcie budżetu zaplanowana została pożyczka na zbilansowanie budżetu. RIO badając projekt stwierdziło, że nie można zaciągnąć zobowiązania, gdyż nie będzie możliwości spłaty w latach następnych. Brak środków na zbilansowanie budżetu gminy Dąbrowa został zaplanowany ze środków, które Rada Miasta Opola zaplanowała w swoim budżecie

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/183/17 stanowi zał. nr 18.

Opinie Komisji – Załącznik nr 19

 

Ad. 15. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił interpelację radnego Waldemara Prudlika w sprawie ul. Dobrzyńskiej w Żelaznej złożona w dniu sesji w biurze Rady Gminy. Jednocześnie dodał, że interpelacja zostanie przekazana Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w okresie między sesjami wpłynęła interpelacja radnego Mariusza Konopy. Interpelacja została przekazana Wójtowi Gminy. Wójt Gminy odpowiedział na interpelację, która została przekazana radnemu Mariuszowi Konopie.

 

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku, również o godz. 1600.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił pismo Związku Gmina „PROKADO” Nr PR/8/2017 z dnia 03.01.2017 r. (data wpływu 09.01.2017 r.) w sprawie Uchwały Nr VIII/24/2016 Zgromadzenia Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionych zmian w Statucie Związku Gmina „PROKADO”

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie przyjęcie do akceptującej wiadomości Uchwały Nr VIII/24/2016 Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem do akceptującej wiadomości Uchwały głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości Uchwałę Nr VIII/24/2016 Zgromadzenia Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie.

 

Mieszkaniec wsi Nowa Jamka Andrzej Pochopień przypomniał o tym, iż we wsi Nowa Jamka nie ma sołtysa. W związku z tym należałoby jak najszybciej zarządzić wybory nowego sołtysa wsi.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXVI sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień