Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP

Dąbrowa, dnia 3 marca 2017r.

GP.6733.1.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.1.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 401, 437 i 300, AM-2, w obrębie miejscowości Dąbrowa, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 na odcinku ok. 220mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na odcinku ok. 220mb wraz
z przyłączami.

Wpłynęły postanowienia:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.91.2017.KŚ z dnia 16.02.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 21.02.2017r.),

- z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu nr EM-0211/769/136/17 z dnia 20.02.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 27.02.2017r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta