Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP

Dąbrowa, dnia 27 marca 2017r.

GP.6733.1.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 27 marca 2017r. decyzji nr 4/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek  nr 401, 437 i 300, AM-2, w obrębie miejscowości Dąbrowa, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 na odcinku ok. 220mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na odcinku ok. 220mb wraz z przyłączami.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm. ) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta