Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dziennych opiekunów

Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Dąbrowa

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) dane zawarte w Wykazie Dziennych Opiekunów z dniem 1 stycznia 2018 r. publikowane są za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia,  prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz Dziennych Opiekunów w Gminie Dąbrowa dostępny jest pod linkiem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

 

L.p. Imię Nazwisko
1 Teresa Honcia
2 Izabela Dusza
3 Barbara Frydel

 

Dzienny opiekun – to forma opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat), prowadzona przez osobę fizyczną w jej domu lub mieszkaniu (gmina, w miarę możliwości, może odpowiednio wyposażyć lokal będący w jej posiadaniu, w celu udostępnienia go dziennemu opiekunowi do sprawowania opieki). Dziennym opiekunem nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie, a także osoba, która jest bądź była pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Dzienny opiekun, w zależności od możliwości lokalowych, może mieć pod opieką maksymalnie do 5 dzieci. W przypadku gdy choć jedno dziecko pozostające pod opieką nie przekroczyło pierwszego roku życia lub jest niepełnosprawne i wymaga szczególnej uwagi – 3 dzieci. Dziennie opiekun dzienny może sprawować opiekę nad dziećmi maksymalnie przez 9 godzin. 

Do podstawowych zadań dziennego opiekuna należy:

  • zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka zapewnienie higienicznych warunków spożywania posiłków,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Opiekunem dziennym może być osoba, która spełnia warunki określone
w ustawie z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235) a mianowicie :

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
  • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.