Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.

Dąbrowa 19.04.2017r.

GKMOS.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 Nr. m199 poz.1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.04.2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Osiedle budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolno stojących z poddaszami użytkowymi i garażami” na działce 320/100 w Karczowie w gminie Dąbrowa

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja