Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016

GKMOS.6220.9.2016

Dąbrowa 06.06.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm) zawiadamia, że w dniu 06.06.2017r. wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu i prowadzenie hodowli kur niosek o łącznej obsadzie 49000 sztuk (196DJP) w miejscowości Prądy, w gminie Dąbrowa w województwie opolskim”

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

 

 

Otrzymują:

strony postępowania określone w aktach sprawy.

 

Sporządził:

Marek Snela