Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 marca 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXVIII  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi 76,93% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1930.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję  -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka  -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy
 5. Panią Monikę Wittek - Radną powiatu opolskiego

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 lutego 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołów, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 27 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2016 rok.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 4. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok.
 5. Wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic.
 6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017.
 7. Przedłużenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 8. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania.
 9. Przystąpienie Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa”.
 10. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka.
 11. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12. Zmiana uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 13. Zmiana uchwały Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawi uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

 (W trakcie odczytywania porządku obrad o godz. 1604 na salę wszedł radny Andrzej Pośliński – liczba radnych wynosi 11)

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 r.

Komendant Komisariatu  Policji w Niemodlinie Jarosław Bąk  szczegółowo omówił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionym sprawozdaniem.

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina – powiedział, że gmina Dąbrowa dofinansowała policję. Na jaki cel zostałoby przeznaczone ewentualne dofinansowanie ze strony gminy?

Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie Jarosław Bąk -  odpowiedział, że jeśli gmina chciałaby mieć zwiększoną liczbę patroli policji, zasadne byłoby dofinansowanie właśnie na ten cel. Patrole będą obsługiwać uroczystości gminne, policjanci będą patrolować miejscowości danej gminy itp. Komendant powiedział, że przydatny byłby też sprzęt teleinformatyczny, tj. komputer, laptop, drukarki itp.

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy na temat przedstawionej analizy.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowały analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 r., jako materiał na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ww. analizę.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem przedstawionego sprawozdania głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 r. została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy, w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 28 lutego 2017 r. do 30 marca 2017 r.

(W trakcie składania sprawozdania na salę o godz. 1645 weszła radna Maria Sikora liczba radnych wynosi 12)

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Dyskusja:

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice – zapytał czy remonty dróg, po zimie, obejmują tylko nawierzchnię czy również wodociągi i kanalizację?

Wójt Gminy Marek Leja -  odpowiedział, że w Dąbrowie zostanie zrobiona część ul. Kościuszki, która jest własnością gminy. Właściciele, którzy planują wybudować się na naszym terenie mają możliwość 30% zwrotu kosztów budowy kanalizacji. Podpisywana jest z Wójtem Gminy stosowana umowa na ww. inwestycję. Jednocześnie dodał, że wniosek na remont ul. Leśna w Karczowie został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 28 lutego 2017 r. do 30 marca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 4.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1710 – 1725, w trakcie przerwy obrady sesji opuścił radny Robert Rutowicz – liczba radnych wynosi 11)

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji z realizacji Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Dąbrowa za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS omówiła informację z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości informację z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2016 rok, zał. nr 5.

 

Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

 

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina – powiedział, że w styczniu br. wprowadziliśmy kwotę ok. 1.8000 tyś zł od Miasta Opola. Trwają również rozmowy w sprawie dalszych kwot na lata następne. Czy w tej sytuacji, na dzień dzisiejszy, nie widzi Pan Wójt konfliktu, który może powstać pomiędzy włodarzami Opola a gminami w związku z takim dofinansowaniem?

Wójt Gminy Marek Leja -  odpowiedział, że konflikt może powstać. Jednocześnie dodał, że w trakcie rozmów z prezydentem Opola mówiono o tym, że gminy będą procedowały w odwrotnym kierunku, tzn. o powrót miejscowości do starych granic gmin. Wójt Gminy dodał, że nie widzi żadnego zagrożenia w uzyskaniu środków od miasta Opola. Kwoty, które zostały zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dąbrowa w kwocie 1.750 tyś zł wynikają z zadłużenia na majątku, które przejęło miasto. Z chwilą zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie granic, środki przekazane wcześniej przez miasto Opole, zostaną im zwrócone.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany grani została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/194/17 stanowi zał. nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/195/17 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowska o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Wójt Gminy Marek Leja omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/196/17 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak Kierownik OPS w Dąbrowie omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały r XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/198/17 stanowi zał. nr 9.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marią Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak Kierownik OPS w Dąbrowie omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/198/17 stanowi zał. nr 10.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASiP omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/199/17 stanowi zał. nr 11.

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASiP omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Pan Janusz Staszowski zgłosił wniosek o zmianę projektu uchwały w związku z wytycznymi przedstawionymi w opinii Opolskiego Kuratora Oświaty (w załączeniu nr 12).

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Pana Janusza Staszowskiego.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że wniosek w sprawie zmiany projektu uchwały uwzgledniające wytyczne Opolskiego Kuratora Oświaty został przyjęty jednogłośnie

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający przegłosowany wniosek.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/200/17 stanowi zał. nr 13.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/201/17 stanowi zał. nr 14.

 

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 23 marca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/202/17 stanowi zał. nr 15.

Opinie Komisji – Załącznik nr 16

 

Ad.14. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji.

 

Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania:

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa (w załączeniu nr 44)

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku, również o godz. 1600.

Sołtys wsi Żelazna – Gertruda Ledwig powiedziała, że na zebraniu wiejskim, mieszkańcy wystąpili z wnioskiem aby wystąpić z pismem, z urzędu, do właścicieli posesji, które niszczeją, o ich zabezpieczenie. Stwarza to zagrożenie nie tylko dla budynku ale i niekiedy dla ludzi. Właścicielami są osoby, które od lat nie mieszkają  w Żelaznej. Sołectwo stworzy dokumentację fotograficzna tych budynków.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że dobrym pomysłem będzie zrobienie zdjęć pustostanów we wsi żelazna a następnie Gmina postara się dotrzeć do tych osób.

Sołtys wsi Skarbiszów – Jadwiga Zalovskyy powiedziała, że trwają we wsi prace związane z remontem chodnika. Wielu mieszkańców, składa zastrzeżenia do jakości wykonania zadania przy wjazdach na posesję. Rozmowy nie dają żadnego rezultatu, ani z robotnikami ani też z kierownikiem budowy. Może władze gminy będą mogły zainterweniować w tej sprawie.

Pani Jadwiga Zalovskyy powiedział, że do końca czerwca 2017 r. będzie pełniła obowiązki sołtysa wsi Skarbiszów.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że zostanie wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z prośbą o przyjrzeniu się tej wymianie nawierzchni chodników.

Sołtys wsi Prądy - Andrzej Piotrowicz powiedział, że remont nawierzchni ul. Polnej w Prądach został przesunięty na lata następne. Jednocześnie dodał, że kilkakrotnie zostały pisane wnioski z prośbą o remont tej nawierzchni – od początku mojej kadencji jak i dużo wcześniej. Na każdym zebraniu wiejskim poruszany jest temat remontu tej drogi. Na terenie wsi Prądy zostały zagospodarowane środki na remont drogi na cmentarz na odcinku 100 metrów. Zaproponował aby na zebraniach wiejskich uczestniczyli również radni z innych miejscowości, aby mogli usłyszeć jakie problemy borykają się mieszkańcy danej wsi.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że oszczędności wygospodarowane z budżetu zeszłorocznego zostały rozdysponowane na zadania i remonty dróg, które powinny być zakończone. W tej chwili inwestycja będzie realizowana na kilku drogach w tym roku, natomiast w przyszłym roku planowane są kolejne drogi np. ul. Polna w Niewodnikach, ul. Korczaka w Dąbrowie, ul. 1 Maja w Chróścinie i ul. Polna w Prądach. Kolejność remontu dróg na naszym terenie za każdym razem jest wątpliwa i poddawana jest wielu dyskusjom i wizjom lokalnym w terenie. Jednocześnie dodał, że na spotkaniach poniedziałkowych, na których uczestniczy również przewodniczący Rady Gminy, poruszana jest sprawa remontu ul. Polnej w Prądach. Po dyskusjach miała zostać przeprowadzona wizja tejże ulicy i podjęta decyzja. Zastępca Wójta, po wizji, stwierdził, że droga ta jest w dobrym stanie i remont jej może jeszcze poczekać. Wójt dodał, że bardzo chętnie będzie uczestniczył podczas najbliższego zebrania wiejskiego. Jednakże nie widzi potrzeby uczestniczenia innych radnych w zebraniach w innych sołectwach, gdyż oni również maja problemy w swoich miejscowościach.

Sołtys wsi Prądy – Andrzej Piotrowicz zapytał jakie są plany inwestycyjne przy miejscowości Prądy, tj. przy autostradzie? Podczas dyskusji na zebraniach, mieszkańcy nie chcą aby na tych terenach powstały zakłady, które będą szkodzić mieszkańcom tj. hałas, zanieczyszczenia.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że teren inwestycyjny w Prądach posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony ok. 10 lat temu. Do tej pory nie pojawił się żaden inwestor, który chciałby tam zainwestować, gdyż na terenie tym brak jest jakichkolwiek mediów, tj. prądu, kanalizacji, wodociągów.

Sołtys wsi Prądy – Andrzej Piotrowicz powiedział, że na zebraniach wiejskich poruszane są sprawy, nie tylko remontu drogi ul. Polnej, ale również sprawy przydomowych oczyszczalni ścieków, znaków z nazwami ulic, lamp we wsi itp. Jednocześnie dodał, że uczestniczenie innych radnych w zebraniach wiejskich jest tylko pomysłem, aby radny mógł się zorientować jakimi problemami borykają się inne sołectwa. Jednocześnie dodał, że podczas pełnienia funkcji sołtysa wsi Prądy wkładał wiele wniosków, na które nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Zastępca Wójta Gminy Erwin Marsolek powiedział, że odbyło się spotkanie sołtysa wsi Prądy, radnego Kazimierza Wojdyła na ul. Polnej w Prądach celem weryfikacji. Droga nie jest bardzo zniszczona, na ulicy tej znajduje się niewiele domów. W tej chwili zostanie wysypany tłuczeń, a z chwilą wybudowania większej ilości domów droga zostanie wyasfaltowana. Po spotkaniu spytałem czy potrzebuje Pan odpowiedzi na piśmie. Odpowiedział Pan, że ustana informacja wystarczy, i to był błąd. Jednocześnie dodał, że lista dróg, które wymagają budowy jest opracowana i na bieżąco dyskutowana z Wójtem gminy.

Radny Karol Widach – Dąbrowa powiedział, że istnieje problem z osobami pijącymi i zanieczyszczającymi boisko w Dąbrowie, a także z osobami, które wjeżdżają na boisko samochodami. Jednocześnie dodał, że zostanie złożona interpelacja w sprawie ogrodzenia boiska w Dąbrowie.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że jest to problem, jeśli faktycznie będzie potrzeba ogrodzenia tego miejsca, to trzeba o tym pomyśleć. Plac ten do tej pory wykorzystywany był na różnego rodzaju imprez charytatywnych i gminnych.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXVIII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

Protokołowała:

Małgorzata Stępień