Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXIX  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 92,31% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1750.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 marca 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołów, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 30 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie informacji z działalności gminnej biblioteki publicznej w Dąbrowie za 2016 rok.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 r.
 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa.
 6. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 7. Zmiana uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 10. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wójt Gminy Marek Leja zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie dwóch projektów uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wniosek swój uzasadnił tym, że w dniu 23.04.2017 r. w sołectwie Nowa Jamka wybrano nowego sołtysa wsi oraz z dniem 1.01.2017 r. sołectwa: Wrzoski i Sławice zostały przejęte przez Miasto Opole, są to uchwały porządkujące.

Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku Wójta głosowało 12 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 31 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 31 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. – zał. nr 3.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Jolanta Kubów – Kierownik GBP omówiła informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie informację.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości informacją z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok  – zał. nr 4.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną analizę.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – Główny Specjalista szczegółowo omówił analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej analizy.

 

Dyskusja:

Radny Andrzej Pośliński – Dąbrowa – powiedział, że odprowadzanie odpadów do PSZOK jest mało rozreklamowane i to sołtysi powinni informować swoich mieszkańców o takiej możliwości odprowadzania odpadów. W chwili obecnej do PSZOK-u odpady odprowadziło 40 osób. Czy jest to liczba zadawalająca?

Grzegorz Wocka – Główny Specjalista UG -  zwrócił się do sołtysów o poinformowanie tych osób, które jeszcze nie wiedzą o PSZOK-u. Jednocześnie dodał, że PSZOK funkcjonuje od stycznia br. i liczba 40 osób jest za ten okres. Ludzie nie ruszyli jeszcze z koszeniem traw i miejmy nadzieję, że liczba osób korzystających z PSZOK-u wzrośnie.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie analizę.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem analizy głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 rok  – zał. nr 5.

 

Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Marek Snela – inspektor UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/203/17 stanowi zał. nr 6.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1705 – 1720)

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/204/17 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.000,00 zł z tego:
 

 

było

jest

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

0,00

10 000,00

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0,00

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

0,00

10 000,00

 

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.000,00 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

0,00

10 000,00

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0,00

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

0,00

10 000,00

 

Wprowadza się:

§ 5. załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.   otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

Zmianie ulega budżet gminy:

 

było

jest

 

Dochody

28 711 253,22

28 098 489,49

 

Przychody

979 382,00

979 382,00

 

RAZEM

       29 690 635,22

         30 077 871,49

 

 

 

 

Wydatki

28 515 775,22

28 903 011,49

 

Rozchody

1 174 860,00

1 174 860,00

 

RAZEM

29 690 635,22

30 077 871,49

 

             

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXIX/205/17 w załączeniu - nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/206/17 stanowi zał. nr 9.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/207/17 stanowi zał. nr 10.

Opinie Komisji – Załącznik nr 11

 

Ad.10. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji.

 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania:

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił pismo Związku Gmina „PROKADO” Nr PR/144/2017 z dnia 29.03.2017 r. (data wpływu 31.03.2017 r.) w sprawie Uchwały Nr VIX/29/2017 Zgromadzenia Związku Gmina „PROKADO” z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmina „PROKADO”.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionych zmian w Statucie Związku Gmina „PROKADO”

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie przyjęcie do akceptującej wiadomości Uchwały Nr IX/29/2017 Związku Gmina „PROKADO” z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmina „PROKADO”.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem do akceptującej wiadomości Uchwały głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości Uchwałę Nr IX/29/2017 Zgromadzenia Związku Gmina „PROKADO” z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmina „PROKADO”.

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. o godzinie 1600 w Skarbiszowie, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku, również o godz. 1600.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przypomniał, że 30 kwietnia mija termin składania oświadczeń majątkowych.

Zastępca Wójta Gminy Erwin Marsolek przedstawił informacje o kosztach związanych ze zmianą studium uwarunkowań. Najtańsza oferta wyniosła 14.760,00 z brutto.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXIX sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień