Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP

Dąbrowa, dnia 20 lipca 2017r.

GP.6733.6.2017.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887 w miejscowości Niewodniki” planowanej na części działek nr 116, 157/2, 157/5, 157/6, 158 i 169 (AM-1) w obrębie ewidencyjnym Niewodniki oraz na części działki nr 274 (AM-2)
w obrębie ewidencyjnym Narok.

 

Wpłynęły postanowienia:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.191.2017.KS z dnia 12.04.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 18.04.2017r.),

- z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu nr EM-0211/1802/304/17 z dnia 12.04.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 20.04.2017r.),

- z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.5121.33.2017.PU.1
z dnia 21.04.2017r. (wpływ do UG w  Dąbrowie 25.04.2017r.),

- od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr TUP/U/7122/1345/640/17/OG z dnia 18.07.2017r.

 

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/Marek Leja