Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP

Dąbrowa, dnia 26 lipca 2017r.

GP.6733.12.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 40-50 z przydomową przepompownią ścieków, planowanej na działce nr 324/10 i części działki nr 324/5 (AM-1) w obrębie ewidencyjnym Karczów. 

Wpłynęły postanowienia:

  • od Starosty Opolskiego nr GN.6124.354.2017.KŚ z dnia 11.07.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 13.07.2017r.),
  • z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu nr EM-0211/3244/559/17 z dnia 13.07.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 20.07.2017r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta