Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP

Dąbrowa, dnia 8 sierpnia  2017r.

GP.6733.15.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE40 wraz z przepompownią ścieków, planowanej na działce nr 254  i na części działki nr 858/175, AM-3, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Mechnice.

Wpłynęło postanowienia:

  • od Starosty Opolskiego nr GN.6124.385.2017.KŚ  z dnia 26.07.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 01.08.2017r.).
  • z Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Opolu nr WD.5121.70.2017.PU z dnia 31.07.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 08.08.2017r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta