Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017

GKMOS. 6220.5.2017

Dąbrowa 09.08.2017r.

Poprzedni znak sprawy:

GKMOS.6220.4.2013

GKMOS.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 w związku z art.10 §1 i art.61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.1235 z późń. zm)

zawiadamiam

O wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków chlewni w cyklu zamkniętym wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid.gr. 93/1, obręb Ciepielowice, gmina Dąbrowa, w powiecie opolskim, województwo opolskie.

Decyzją z dnia 30.06.2014r. /data wpływu 29.01.2015r./ nr SKO.I/715/2014/oś Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu uchyliło decyzję Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29.01.2014r. nr GKMOS.6220.4.2013 oraz przekazało organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Decyzją z dnia 26.04.2017r. /data wpływu 28.06.2017r./ nr SKO.I/40/2584/2016/oś Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu uchyliło decyzję Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28.09.2015r. nr GKMOS.6220.3.2015 oraz przekazało organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja