Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP

Dąbrowa, dnia 17 sierpnia 2017r.

GP.6733.16.2017.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.16.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej w Dąbrowie na części działek nr: 408/9, 408/5, 408/6 i 430, AM-2, obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej Ø 50-75 wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków.

Wpłynęły postanowienia:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.411.2017.KŚ z dnia 08.08.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 10.08.2017r.),

- z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Opolu nr EM-0211/3763/652/17 z dn. 08.08.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 14.08.2017r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta