Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP

                                                                            Dąbrowa, dnia 18 sierpnia  2017r.

GP.6733.12.2017.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2017r. decyzji nr 17/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 40-50 z przydomową przepompownią ścieków, planowanej na działce nr 324/10 i części działki nr 324/5 (AM-1) w obrębie ewidencyjnym Karczów. 

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta