Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXX/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 1 czerwca 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXX sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1840.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolek     - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarska – Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusz Staszowski   - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016.
 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok.
 5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. w Gminie Dąbrowa.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, informacja o stanie mienia gminy za rok 2016 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa.
 7. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium za 2016 rok.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok.
 9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok.
 10. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2016 rok.
 11. Przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.
 12. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów.
 13. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, Siedliska i Niewodniki.
 14. Zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017r.
 15. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 16.  Interpelacje radnych.
 17.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz     udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 18.  Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 28 kwietnia 2017 r. do 1 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 28 kwietnia 2017 r. do 1 czerwca 2017r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – inspektor UG szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie informację.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016  – zał. nr 4.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Zbigniew Janowski – dyrektor GOKiR  szczegółowo omówił informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej analizy.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie analizę.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem analizy głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok  – zał. nr 5.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. w Gminie Dąbrowa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawionej oceny.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. w Gminie Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej oceny.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie oceny.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem analizy głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. w Gminie Dąbrowa – zał. nr 6.

 

Ad. 6 - 7

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska przedstawiła sprawozdanie finansowe – zał. nr 7.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła odczytał Uchwałę Nr 122/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2016 r. – zał. nr 8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej i opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2016.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Alfred Biskup przedstawił  Protokół Nr 8/2017  z dnia 17 maja 2017 r. z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz odczytał opinię nr 8/6/17 Komisji Rewizyjnej Gminy Dąbrowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2016. - zał. nr 9

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady Gminy na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Maria Rynkowska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa lub pozostałych przedstawionych materiałów?

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2016r. i poddał pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r. została przyjęta jednogłośnie - Uchwała Nr XXX/208/17. – zał. nr 10

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Dodał, że wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa przez Komisję Rewizyjną i pozostałe Komisje Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup przedstawił Uchwałę Nr 8/3/17 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016. – zał. nr 11

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła odczytał Uchwałę Nr 230/2017 z dnia 26 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 r. – zał. nr 12

Następnie ponownie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji lub ma jakieś uwagi do przedstawionych materiałów.

Wobec braku chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016 został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Zapytał czy w sprawie tych przedstawionych materiałów ktoś z radnych ma jakieś pytanie?

Wobec braku zgłoszenia pytań, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie projekt przedstawionej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/209/17 – zał. nr 13

 

Ad.8

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/210/17 stanowi zał. nr 14.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/211/17 stanowi zał. nr 15.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/212/17 stanowi zał. nr 16.

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/213/17 stanowi zał. nr 17.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/214/17 stanowi zał. nr 18.

 

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, Siedliska i Niewodniki.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, Siedliska i Niewodniki została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/215/17 stanowi zał. nr 19.

 

Ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

 

§32. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 10.000,00 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25 000,00

35 000,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25 000,00

35 000,00

dochody majątkowe:

§ 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

25 000,00

35 000,00

 

Zmianie ulega budżet gminy:

 

było

jest

 

Dochody

29 524 459,17

29 534 55,13

 

Przychody

1 654 673,93

1 654 673,93

 

RAZEM

       31 179 133,10

         31 189 229,06

 

 

 

 

Wydatki

30 004 273,10

30 014 369,06

 

Rozchody

1 174 860,00

1 174 860,00

 

RAZEM

31 179 133,10

31 189 229,06

 

             

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXIX/205/17 w załączeniu - nr 20.

 

Ad.15.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/217/17 stanowi zał. nr 21.

Opinie Komisji – Załącznik nr 22

 

Ad. 16. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 r. ani też w okresie międzysesyjnym, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

 

Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 1600 w Skarbiszowie, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku, również o godz. 1600.

 

Wójt Gminy Marek Leja podziękował Radnym Gminy za zaufanie i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.

 

Mariusz Konopa – Radny z Ciepielowic powiedział, że w parku w Ciepielowicach stoją drzewa, które stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. W związku z tym zapytał czy Gmina podjęła już jakieś kroki związane z usunięciem gałęzi lub drzew.

 

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta Gminy powiedział, że zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie drzew, gdyż park wpisany jest do rejestru zabytków.

 

Pani Marzena Odziomek – sołtys wsi Narok zapytał, czy wiadomo już cos na temat chodnika we wsi Narok?

 

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta Gminy powiedział, że wniosek na budowę chodnika we wsi Narok zostanie zgłoszony w lipcu do konkursu w ramach projektu ogłoszonego przez Marszałka województwa Opolskiego.

 

Pani Gertruda Ledwig – sołtys wsi Żelazna poprosił o odnowienie pomnika we wsi Żelazna.

 

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że w przyszłości pomnik trzeba będzie zburzyć.

 

Robert Rutowicz – radny ze Skarbiszowa powiedział, że jeśli gmina na odmalować pomnik we wsi Żelazna to on nie wyraża na to zgody. Jednocześnie dodał, że pomalowanie pomnika można zaplanować w ramach funduszu sołeckiego.

Pan Robert Rutowicz nawiązał do sprawy psa, który znajduje się na wysokości szkoły i stanowi zagrożenie dla dzieci szkolnych jak i dla dorosłych mieszkańców wsi.

 

Pan Marek Leja Wójt Gminy powiedział, że w sprawę psa zaangażowana jest policja i sołtys wsi. Właściciel twierdzi, że pies jest drażniony i nikomu do tej pory nie zrobił krzywdy.

 

Pan Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASiP dodał, że psa przez pewien okres nie było, gdyż znajdował się na obserwacji. Jednocześnie  dodał, że policja wymusiła na właścicielu postawienie dodatkowego ogrodzenia. Zwrócimy się z prośba do dzielnicowego o bieżący monitoring.

 

Pani Gertruda Ledwig – sołtys wsi Żelazna powiedział, że pomnik jest własnością gminy Dąbrowa.

 

Pani Elżbieta Mojzyk – sołtys wsi Dąbrowa podziękowała Radzie Gminy i Wójtowi za remont ul. Polnej w Dąbrowie.

 

Pani Gertruda Ledwig – sołtys wsi Żelazna zaprosiła wszystkich na festyn rodzinny, który odbędzie się 4 czerwca br.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXX sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień