Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP

Dąbrowa, dnia 19.09. 2017r.

GP.6730.109.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 11 września 2017r. decyzji nr 143/17 o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę fermy drobiu i prowadzenie hodowli kur niosek o łącznej obsadzie 49000 sztuk (196DJP) w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, planowanej na działce nr 8/6, obręb Prądy, AM-1.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójt