Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017

Dąbrowa 29.09.2017r.

GKMOS. 6220.6.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 w związku z art.10 §1 i art.61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.1235 z późń. zm)

Zawiadamiam

O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710”

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja