Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP

Dąbrowa, dnia 5 października 2017r.

GP.6733.18.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.18.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej na części działek  nr: 320/101 i 247/2, AM-1, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Karczów polegającej na budowie linii kablowej energetycznej niskiego napięcia dla 8 domów jednorodzinnych wraz ze złączami kablowymi. 

Wpłynęły postanowienia:

  • od Starosty Opolskiego nr GN.6124.487.2017.KS z dnia 22.09.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 27.09.2017r.),
  • z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Opolu nr EM-0211/4494/761/17 z dn. 25.09.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 28.09.2017r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta