Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXI/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXXI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 9231% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1830.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolek     - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarska – Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusz Staszowski   - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Sesja rozpoczęła się o przejazdu radnych, sołtysów i gości zaproszonych z prezentacją działań w poszczególnych miejscowościach: Karczów, Narok, Niewodniki, Żelazna, Skarbiszów i Dąbrowa.

W trakcie przejazdu Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami w okresie od 2 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

Po prezentacji w poszczególnych sołectwach, na sali narad w urzędzie gminy Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 1 czerwca 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 1 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

 

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Przejazd z prezentacją działań w poszczególnych miejscowościach: Karczów, Narok, Niewodniki, Żelazna i Skarbiszów
 2. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 4. Nadanie Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 5. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 6. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że punkt 1 i częściowo punt 3 zostały zrealizowane w trakcie przejazdu autokarowego.

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania, które Wójt omówił podczas objazdu.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 2 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 czerwca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXI/218/17 stanowi zał. nr 4.

 

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 czerwca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXI/219/17 stanowi zał. nr 5.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVI/183 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 czerwca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwny nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały XXVI/183 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXI/220/17 stanowi zał. nr 6.

Opinie Komisji – Załącznik nr 7

 

Ad. 7. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w okresie między sesjami wpłynęła w dniu 19 czerwca 2017 r. interpelacji radnego Mariusza Konopy w sprawie zmiany trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkoły w Dąbrowie. Interpelacja została przekazana Wójtowi gminy, który przedstawił odpowiedź na ww. interpelacje. Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Mariusza Konopę czy jest zadowolony z odpowiedzi. Odpowiedź była pozytywna.

 

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godzinie 1600 w Skarbiszowie, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 roku, również o godz. 1600.

Wójt Gminy Marek Leja, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękowali Pani Jadwidze Zalovskyy za pełnienie funkcji sołtysa wsi Skarbiszów oraz wręczyli zaświadczenia dla nowo wybranego sołtysa pana Jerzego Niedworok i rady sołeckiej wsi Skarbiszów.

Wójt Gminy Marek Leja zaprosił wszystkich radnych i sołtysów na dożynki gminno-parafialne, które odbędą się 27 sierpnia 2017 r. w Dąbrowie.

Pani Magdalena Podsada – sołtys wsi Chróścina zaprosiła wszystkich na Święto Parku Dworckiego w Chróścinie, które odbędzie się 15-16.07.br.

Pan Andrzej Piotrowicz – sołtys wsi Prądy zaprosił wszystkich na festyn wiejski w Prądach, który odbędzie się 8-9.07.2017 r.

Radna Maria Sikora – Narok zaprosiła wszystkich radnych i sołtysów wsi na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXI sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień