Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 7 września 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXXII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 92,3% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1900.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                     -  Wójta Gminy
 2. Panią Katarzynę Szafarska – Skarbnika Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie za 2016 rok.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 5. Zmiana uchwały Nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa,
 7. Wyrażenie zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy,
 8. Zaopiniowanie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Prądy",
 9. Przejęcie od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową
 10. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa
 11. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzących przez gminę Dąbrowa,
 12. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.,
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do sprawozdania z działalności Gminnego Zrzeszenia LZS w Dąbrowie za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Łukasz Wicher szczegółowo omówił sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie informację.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia LZS w Dąbrowie za 2016 rok  – zał. nr 3.

 

Ad.3.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 30 czerwca 2017 r. do 7 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 30 czerwca 2017 r. do 7 września 2017r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 4.

 

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła odczytał Uchwałę Nr 312/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za I półrocze 2017 r. wraz z uzasadnieniem (uchwała RIO  zał. nr 5).

Wójt Gminy Marek Leja dodatkowo omówił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionej oceny głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy- stanowi  zał. nr 6.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/221/17 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/222/17 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Marek Leja Wójt Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/223/17 stanowi zał. nr 9.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Prądy”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie Zaopiniowanie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Prądy" została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/224/17 stanowi zał. nr 10.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarzadzania drogą powiatową została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/225/17 stanowi zał. nr 11.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/226/17 stanowi zał. nr 12.

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzących przez gminę Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzących przez gminę Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/227/17 stanowi zał. nr 13.

 

Ad.12

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

 

§. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 349.973,88 zł z tego:

 

było

jest

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

124 973,88

117 973,88

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

29 973,88

22 973,88

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

29 973,88

22 973,88

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0,00

7 000,00

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

7 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

7 000,00

Zmianie uległ również załącznik – Plan wydatków majątkowych a 2017 r.

 

było

jest

 

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

641 972,34

648 972,34

 

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15 000,00

22 000,00

 

 

Opracowanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku w Skarbiszowie

15 000,00

22 000,00

Gmina Dąbrowa

OGÓŁEM:

2 349 437,52

2 356 437,52

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXXII/228/17 w załączeniu - nr 14.

Opinie Komisji – Załącznik nr 15

 

Ad. 13. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym Radny Waldemar Prudlik i Alfred Biskup złożyli interpelacja. Przewodniczący zapytał radnych czy są zadowoleni z odpowiedzi. Radni odpowiedzi zgodnie, że są zadowoleni z odpowiedzi.

 

Ad. 15. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 1600 w Skarbiszowie, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, również o godz. 1600.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że w dniu 09.09.2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Dąbrowa skarga Pani Beaty Lechowicza na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ( zał. nr 16). Przewodniczący powiedział, że sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna, którą należy upoważnić do rozpatrzenia skargi. Wniosek poddał pod głosowanie – za było 12 radnych, przeciw i wstrzymujących nie było – upoważnienie nr XXIII/3/17 stanowi zał. nr 17).

Robert Rutowicz – Skarbiszów zwrócił się z prośbą o wyrównanie ul. Spokojnej w Skarbiszowie.

Radny Karol Wichacha – Dąbrowa zaprosił wszystkich na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o puchar Wójta Gminy Dąbrowa, które odbędą się 16 września br. na boisku sportowy KS Dąbrowa o godz. 1000. Radny zaprosił również na turniej piłki ręcznej amatorów, który odbędzie się 23-24 września br. na hali przy Zespole Szkół w Dąbrowie. Podziękował również wszystkim radnym oraz Wójtowi Gminy Dąbrowa za zagwarantowane w budżecie gminy środki na zakup wozu bojowego – strażackiego dla OSP w Dąbrowie.

Pani Magdalena Podsada – sołtys wsi Chróścina zapytał od kiedy, i czy w ogóle, zostaną zatrudnieni opiekunowie świetlic. Wszystkie prace porządkowe spadły na barki sołtysów, którzy nie zawsze mogą przypilnować porządku i ładu na świetlicy.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że sprawa zatrudnienia opiekunów świetlic jest sprawą otwartą i należy podjąć ponowne rozmowy w tej sprawie. Środki, które wcześniej były przeznaczone na opiekunów znajdują się w budżecie GOKiR-u.

Pani Teresa Kowolik – sołtys wsi Mechnice zaprosiła wszystkich na oktoberfest w Mechnicach, który odbędzie się 15-16 września br.

Pani Elżbieta Mojzyk – sołtys wsi Dąbrowa podziękowała wszystkich, którzy pomogli w organizacji dożynek gminno-parafialnych.

Pani Helena Cisowska – sołtys wsi Ciepielowice zaprosiła na festyn dożynkowy, który odbędzie się 9 września br. o godz. 1500.

Pani Gertruda Ledwig – sołtys wsi Żelazna zaprosiła na dożynki, które odbędą się 17 września br.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień