Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIII/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 września 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 92,3% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1900.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                     -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka            - Zastępce Wójta
 3. Pana Janusza Staszowskiego - Sekretarza Gminy
 4. Panią Katarzynę Szafarska     – Skarbnika Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 7 września 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 7 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2016-2017.
 4. Nadanie nazwy ulicy w Skarbiszowie,
 5. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.
 6. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 7. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Naroku w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. im. Jana Pawła II w Naroku.
 8. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Chróścinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Gustawa Morcinka w Chróścinie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Gustawa Morcinka”.
 9. Stwierdzenie przekształcenia  Zespołu Szkół w Dąbrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Szarych Szeregów w Dąbrowie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Szarych Szeregów”.
 10. Przejęcie od Województwa Opolskiego realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej.
 11. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Zmiana uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.,
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

(W trakcie wystąpienia Wójta na salę wszedł radny Robert Rutowicz – liczba radnych wynosi 12)

Wójt Gminy Marek Leja zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie przejęcie od Województwa Opolskiego realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej, ponieważ miasto Opole nie chce wejść w konsorcjum i realizować tak duże przedsięwzięcia. Gminy natomiast nie stać na tak dużą inwestycję.

Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku  głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 8 września 2017 r. do 28 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 30 czerwca 2017 r. do 7 września 2017r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską
o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2016/2017.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2016/2017.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2016/2017.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionej oceny głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2016/2017, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy- stanowi  zał. nr 4.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Skarbiszowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Skarbiszowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/229/17 stanowi zał. nr 5.

 

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/230/17 stanowi zał. nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

 Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/231/17 stanowi zał. nr 7.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1705 – 1720)

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Naroku w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. im. Jana Pawła II w Naroku.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Naroku w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. im. Jana Pawła II w Naroku została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/232/17 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chróścinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Chróścinie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Gustawa Morcinka”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chróścinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Chróścinie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Gustawa Morcinka” została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/233/17 stanowi zał. nr 9.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dąbrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Dąbrowie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Szarych Szeregów”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dąbrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Dąbrowie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Szarych Szeregów” została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/234/17 stanowi zał. nr 10.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/235/17 stanowi zał. nr 11.

 

Ad.11

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/236/17 stanowi zał. nr 11.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXXIII/237/17 w załączeniu - nr 12.

Opinie Komisji – Załącznik nr 13

 

Ad. 13. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym Radna Maria Sikora złożyła interpelację w sprawie regulaminu konkursu koron żniwnych.

 

Ad. 15. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 1600 w Skarbiszowie, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku, również o godz. 1600.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Nr 9/2017 Komisji Rewizyjnej z kontroli Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Dąbrowie, która odbyło się 13 września 2017 r. (zał. nr 14)

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zapytał czy są pytana do przedstawionego protokołu.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu do akceptujące wiadomości.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego protokołu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej.

Pani Teresa Kowolik – sołtys wsi Mechnice przedstawiła kilka spraw:

 1. Dlaczego mieszkańcy Chróściny nie mogą wjeżdżać na ul. Szkolną  (droga gminna a nie prywatna) w Mechnicach od ul. Torowej i ul. Niemodlińskiej. Stoi tam znak zakazu wjazdu za wyjątkiem mieszkańców?
 2. Mieszkańcy ul. Torowej proszą Urząd Gminy aby wystąpiła do kolei o położenie progu zwalniającego, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
 3. Mieszkańcy ul. Torową proszą o wysypanie kamienieniem drogi od p. Jańczyk, gdyż droga w okresach deszczowych jest mało przejezdna,
 4. Czy w Mechnicach, w przyszłości, będzie ścieżka rowerowa?
 5. Czy w Mechnicach na ul. Torowej i Lawendowej będzie doprowadzony gaz?

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że ul. Torowa jest drogą kolejową, techniczną i każdy mieszkaniec może ta drogą spokojnie przejeżdżać. Nie wiadomo dlaczego zniknąć znak informujący i tym, iż mieszkańcy Mechnic mogą przejeżdżać. W tym miejscu powinien widnieć znak informujący „za wyjątkiem mieszkańców Gminy”. I taki w najbliższym czasie tam stanie.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że firma prywatna doprowadza gaz do miejscowości a następnie do posesji, a na samej posesji, do domu, właściciel nieruchomości.

Wójt Gminy Marek Leja zaprosił wszystkich sołtysów na spotkanie „sołtysówkę”, które odbędzie się 12 października br. o godz. 1600 w sali narad.

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że zwrócił się z pismem do p. Jeziorańskiego o oznaczenie „punktu wysiadkowego” dla dzieci, które wysiadają i wsiadają do autobusu szkolnego w Ciepielowicach. Z pozyskanych informacji wynika, że sprawa została przekazana do starosty i czy przyszła już jakaś odpowiedź w tej sprawie.

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice poprosił o pomoc w wykoszeniu terenu naprzeciwko sklepu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXIII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień