Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIV/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 października 2017 r.

Ad. 1

Otwarcia XXXIV sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 92,3% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1730.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                     - Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka            - Zastępcę Wójta
 3. Pana Janusza Staszowskiego - Sekretarza Gminy
 4. Panią Katarzynę Szafarska     – Skarbnika Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 września 2017 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 28 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Skarga na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 4. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 29 września 2017 r. do 30 października 2017 r.

(W trakcie składania sprawozdania przez Wójta na salę o godz. 1610 wszedł radny Robert Rutowicz – liczba radnych wynosi 13)

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 29 września 2017 r. do 30 października 2017r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi na działania Kierownika OPS w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 października 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup szczegółowo omówił projekt uchwały oraz protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (zał. nr 4).

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie skargi na Kierownika OPS w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIV/238/17 stanowi zał. nr 5.

 

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 października 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

 

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 22 000,00 zł tego:

 

było

jest

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

0,00

22 0000,00

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

22 000,00

wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

22 000,00

 

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 22 000,00 zł tego:

 

było

jest

Dział 855

RODZINA

0,00

22 0000,00

Rozdział 85219

Dzienni opiekunowie

0,00

22 000,00

wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

22 000,00

 

§7. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

 

było

Jest

Dochody

30 615 607,83

30 760 020,04

Przychody

1 354 673,93

1 354 673,93

RAZEM

31 970 281,76

32 114 693,97

 

Wydatki

30 499 571,31

30 643 983,52

Rozchody

1 470 710,45

1 470 710,45

RAZEM

31 970 281,76

32 114 693,97

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXXIV/239/17 w załączeniu - nr 6.

Opinie Komisji – Załącznik nr 7

 

Ad.5.

Sekretarz gminy Janusz Staszowski przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników zobowiązanych do ich złożenia za rok 2016 (w załączeniu – nr 8)

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Dąbrowa złożonych w terminie do 30 kwietnia 2017 r. (w załączeniu - nr 9). Jednocześnie dodał, że do Urzędu Gminy wpłynęła analiza oświadczenia majątkowych od Wojewody Opolskiego. (w załączeniu – nr 10)

 

Ad. 7. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Nikt z radnych nie złożył interpelacji.

 

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku, również o godz. 1600.

 

Pan Zbigniew Janowski – Dyrektor GOKiR zaprosił wszystkich na obchody dnia Niepodległości oraz X Bieg Niepodległości, które odbędą się 11.11.br o godz. 1100 w Ciepielowicach.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXIV sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień